Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering. Kalix kommunstyrelse består av 13 ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter.

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Styrelsen verkställer också fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Politiker

Ordförande i kommunstyrelsen är Tommy Nilsson (S) , vice ordförande är Jan Nilsson (S) och vice ordförande är Katarina Burman (V). I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se alla politiker som sitter i kommunstyrelsen.