Skip to content
Sök

Kvalitet i äldrevården

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt bland annat socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt hälso- och sjukvårdslagen. I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2019

Rapporten Öppna jämförelser​ ger en bred bild av kommunernas och landstingens vård och omsorg om äldre.

Äldreguiden​ 

Genom Äldreguiden går det att jämföra vård och omsorg för äldre på enheter och kommuner i hela landet. De flesta uppgifterna i Äldreguiden kommer från enkäter som har besvarats av personer i verksamheterna. Därutöver har registerdata tagits fram och kommunernas webbplatser har granskats. 

I Äldreguiden 2013 presenteras uppgifter inom hemtjänstverksamhet och äldreboenden från Kalix och övriga landet. 

Kommun- och landstingsdatabasen, KOLADA 

I KOLADA kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Databasen har över 2000 nyckeltal som underlag för jämförelser och analyser. Sollefteå kommun deltar i KOLADA genom att redovisa uppgifter bland annat om äldreomsorgen.​