Skip to content
Sök

Kvalitet inom utbildningsområdet

En hög kvalitet i förskola och skola innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås samt att behov och förväntningar hos föräldrar, barn, ungdomar och politiker tillgodoses.

I Kalix kommun vill vi nå framgång genom ett engagerat ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på enheterna. Förvaltningens stab finns som ett stöd i arbetet.

Mål och uppföljning

Skola och förskola styrs av mål på både nationell och lokal nivå. Utifrån de nationella målen i skollag och läroplaner sätter kommunen upp lokala mål i skolplanen samt strategi- och budgetplanen.

Tillsynsansvar

Kommunen har ansvar för tillsyn vid de enskilda förskolorna. Vid tillsyn följer utbildningsförvaltningen upp kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten, och rapporterar resultatet till barn- och utbildningsnämnden.

Synpunkter

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Synpunkts- och klagomålshanteringen är därför en betydelsefull del av kvalitetsarbetet.