Skip to content
Sök

Kvalitet och utveckling

Resultatbaserad styrning - en del av organisationens utveckling.

I dagens samhälle ställer medborgarna ständigt högre krav på information, kvalitet och delaktighet vad gäller den skattefinansierade verksamheten. Denna utveckling innebär nya utmaningar för kommunen, utmaningar som resulterat i utökad medborgardialog, ett ständigt förbättringsarbete och högre kvalitet på våra tjänster.

Det övergripande kvalitetsarbetet länkas in i kommunens fortlöpande arbete med att styra och leda organisationen. En uppgift som bygger på vision, strategiska områden, målarbete samt riktlinjer för styrning, uppföljning och utvärdering.

Kommunens kvalitet i korthet

Kalix kommun deltar sedan hösten 2009 i "Kommunens kvalitet i korthet". Det är ett nätverk som består av cirka 200 av landets kommuner. Kommunens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.