Kvalitet och utveckling

Resultatbaserad styrning - en del av organisationens utveckling.

I dagens samhälle ställer medborgarna ständigt högre krav på information, kvalitet och delaktighet vad gäller den skattefinansierade verksamheten. Denna utveckling innebär nya utmaningar för kommunen, utmaningar som resulterat i utökad medborgardialog, ett ständigt förbättringsarbete och högre kvalitet på våra tjänster.

Det övergripande kvalitetsarbetet länkas in i kommunens fortlöpande arbete med att styra och leda organisationen. En uppgift som bygger på vision, strategiska områden, målarbete samt riktlinjer för styrning, uppföljning och utvärdering.

Kommunkompassen 2012

Kommunkompassen 2.0 är ett utvärderingsverktyg som har använts av ett stort antal kommuner sedan 2002. Verktyget är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Kommunens kvalitet i korthet

Kalix kommun deltar sedan hösten 2009 i "Kommunens kvalitet i korthet". Det är ett nätverk som består av cirka 200 av landets kommuner. Kommunens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.

Företagsklimat 2011

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd.
Företagare som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa områden har fått svara på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).

        
  • Skapad: 2013-05-16
  • Senast ändrad: 2013-05-16
  • Sidansvarig: