Skip to content
Sök

Kvalitet och utveckling

Resultatbaserad styrning - en del av organisationens utveckling.

I dagens samhälle ställer medborgarna ständigt högre krav på information, kvalitet och delaktighet vad gäller den skattefinansierade verksamheten. Denna utveckling innebär nya utmaningar för kommunen, utmaningar som resulterat i utökad medborgardialog, ett ständigt förbättringsarbete och högre kvalitet på våra tjänster.

Det övergripande kvalitetsarbetet länkas in i kommunens fortlöpande arbete med att styra och leda organisationen. En uppgift som bygger på vision, strategiska områden, målarbete samt riktlinjer för styrning, uppföljning och utvärdering.

  • Kalix kommun införde under åren 2014-2017 heltidsanställningar inom Socialförvaltningen genom projektet Attraktiv arbetsgivare.

  • Är Kalix kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur tillgängliga är kommunens handl ...

  • Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt bland annat socialtjänstlagen, lag om st ...

  • Enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ett kontinuerligt kvalite ...

  • En hög kvalitet i förskola och skola innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås samt att behov och förvänt ...