Skip to content
Sök

Överförmyndare

Överförmyndaren är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare. Tillsynen syftar till att motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

De lagar och bestämmelser som gäller för kommunen gäller även för överförmyndaren i tillämpliga delar. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige väljer vilken organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. Det är kommunfullmäktige som väljer överförmyndare och ersättare eller ledamöter och ersättare till nämnden De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en annan nämnd.

Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas.

Behandling av personuppgifter

Kalix kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter på Kalix kommuns sidor om personuppgifter och dataskydd.

Du måste samtycka till att Kalix kommun sparar och behandlar de personuppgifter som du fyller i på blanketterna nedan.

Kontakta överförmyndaren