Skip to content
Sök

Vision och mål

Här presenteras Kalix kommuns politiskt fattade vision och mål för verksamheterna.

Vision 2030

  • Tillsammans gör vi Kalix bättre.

Beskrivning av visionen

Tillsammans med medborgare, medarbetare, näringsliv och föreningsliv vill vi utveckla Kalix till en kommun där vi alla känner stolthet, trivsel och trygghet.

Övergripande mål 2023

Hållbart

Tillsammans tar vi ansvar för människa, miljö och vår gemensamma natur. Det gör vi genom att nyttja Agenda 2030 som ett verktyg för att nå ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Jämställt

Tillsammans gör vi Kalix till en jämställd, jämlik och tolerant kommun.
Genom en bra personalpolitik vill vi ge alla i våra verksamheter förutsättningar att utvecklas, trivas och känna framtidstro.

Tillgängligt

Våra verksamheter ska präglas av en tillgänglig och bra samhällsservice. Människor i alla åldrar ska känna att det är enkelt att bo, leva och flytta till vår kommun. 

Riktade mål 2023

  • Vi ska ha en positiv befolkningsutveckling och skapa förutsättningar för bostadsbyggande.
  • Förskola, skola, vård och omsorg ska bedrivas på ett effektivt sätt med hög kvalité.
  • Vår målsättning är att Kalix placeras på övre halvan i svensk näringslivsranking fram till år 2030.
  • Vi ska ta vara på kraften i samhället genom kontinuerliga dialoger.
  • Vi ska prioritera ökad folkhälsa, ha en nollvision mot mäns våld mot kvinnor samt minska ungas psykiska ohälsa.
  • Vi ska minska utsläppen av fossila bränslen för att nå koldioxidneutralitet år 2045.