Här presenteras Kalix kommuns politiskt fattade vision och mål för verksamheterna.

Vision

Kalix - Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön.

Verksamhetsanknutna mål för god ekonomisk hushållning

  • Att öka inflyttningsnettot
  • Att minska ej utnyttjade lokalytor
  • Att anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen
  • Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem.
  • Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter.

Kalix kommuns visioner och mål i sammandrag.

Klicka på bilden för att se den i helskärm.