Skip to content
Sök

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har som uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till att dom följer lagen och instruktionerna dom får från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Lagen säger att kommunfullmäktige ska utse ett antal personer, förtroendevalda revisorer, som självständigt ska granska all verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar både om att kolla att räkenskaperna är korrekta och att se till att styrelsen och nämnderna både följer lagen och utför uppdragen som fullmäktige ger dem.

Ofta tänker man på revisorer som ett slags kontrollant av ekonomin. Detta är bara en liten del av uppdraget. Större delen av tiden ägnas dock åt att följa upp verksamheten och ge förslag till hur den kan förbättras.

I de kommunala bolagen finns särskilda revisorer för ekonomin. Kommunens förtroendevalda revisorer har där ett uppdrag som kallas ”lekmannarevisor”, att på samma sätt som i kommunen för övrigt se till att bolagen följer både lagen och de instruktionerna de har fått av fullmäktige.

Invånaren som uppdragsgivare

Revisionen har två uppdragsgivare. Den formella uppdragsgivaren är fullmäktige. Fullmäktige består av personer som vid valet har utsetts av medborgarna att sköta kommunen under en fyraårsperiod, så när revisorerna rapporterar till fullmäktige rapporterar de till medborgarnas företrädare.

Indirekt har revisionen ytterligare en uppdragsgivare, invånarna i kommunen, som var och en kan ge revisorerna förslag på vad de bör titta på.

God revisionssed ska ses som ett komplement till lagstiftningen, lokalt reglemente samt arbetsordning. Läs mer i om god revisionssed i kommunal verksamhet på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Kontakta revisionen

I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du uppgifter om kommunens politiskt valda revisorer.