Skip to content
Sök

Finska

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Vad betyder det?

I Sverige talas idag cirka 150 olika minoritetsspråk. Av dessa är fem språk erkända som nationella minoritetsspråk, finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch. Anledningen är att dessa språk funnits i Sverige under flera hundra år.
I Kalix kommun bor många personer som har finska eller meänkieli som sitt modersmål, och därför har kommunen tagit på sig ett ansvar för dessa språk, som också har stöd i en lag, Lagen om nationella minoriteter.

Det kommunen ska göra är att erbjuda

Information                                                                                                               Kommunen har en skyldighet att informera dig som tillhör en nationell minoritet om dina rättigheter. Kommunen ska även anta mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter.

Språkligt stöd i din kontakt med kommunen
Du har rätt att använda finska eller meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för.

Förskolan
Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller till väsentlig del på finska eller meänkieli. För övriga språk får barnen modersmålsstöd.

Äldreomsorgen
Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska eller meänkieli samt beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Det samma gäller för jiddisch, romani chib samt samiska om språkkunnig personal finns. 

Synliggöra och främja
Kommunen ska genom olika aktiviteter synliggöra språken i samhället, det sker främst genom olika kulturarrangemang.

Kalixin kunta on suomen ja meänkielen hallintoaluetta – mitä se merkitsee?

Ruotsissa puhutaan nykyään n. 150 erilaista vähemmistökieltä. Näistä viidellä kielellä on kansallisen vähemmistökielen asema: suomi, meänkieli, saame, romani ja jiddiš. Tämä johtuu siitä, että näitä kieliä on käytetty Ruotsissa useiden satojen vuosien ajan.
Kalixin kunnassa asuu paljon sellaisia ihmisiä, joilla on äidinkielenään suomi tai meänkieli, ja siksi kunta on ottanut vastuun näistä kielistä, joilla on myös lain antama tuki, Laki kansallisista vähemmistöistä.

Kunnan tehtävä on tarjota seuraavaa

Informaatiota                                                                                                                    Kunnalla on velvollisuus informoida, sinulle joka kuulut kanselliseen vähemmistöön oikeuksistasi. Kunnan pitää myös tehdä vähemmistökielten työn tavoitteet ja suuntaviivat.

Kielellinen tuki asioidessasi kunnan kanssa
Sinulla on oikeus käyttää suomea tai meänkieltä asioidessasi kunnan kanssa sellaisissa asioissa, joista kunta vastaa.

Esikoulu
Sinulla on oikeus saada lapsellesi esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osin suomen- tai meänkielellä. Muilla kielillä on äidinkielentukea.

Vanhustenhuolto
Kunta täytyy tarjota sille joka sitä pyytää mahdollisuuden saada koko tai olennaisilta osin vanhustenhoidon palvelun ja huolenpidon suomen- tai meänkieliseltä henkilökunnalta ja myös ylläpitää kulttuurisen identiteetin. Sama oikeus on myös jiddisillä, romanilla ja saamella, jos on kielitaitoista henkilökuntaa. 

Tehdä näkyväksi ja edistää
Kunnan on erilaisten aktiviteettien avulla tehtävä kielet yhteiskunnassa näkyviksi, mikä tapahtuu lähinnä erilaisten kulttuurijärjestelyjen avulla.