Skip to content
Sök

Meänkieli

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Vad betyder det ?

I Sverige talas idag cirka 150 olika minoritetsspråk. Av dessa är fem språk erkända som nationella minoritetsspråk, finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch. Anledningen är att dessa språk funnits i Sverige under flera hundra år.
I Kalix kommun bor många personer som har finska eller meänkieli som sitt modersmål, och därför har kommunen tagit på sig ett ansvar för dessa språk, som också har stöd i en lag, Lagen om nationella minoriteter.

Det kommunen ska göra är att erbjuda

Information                                                                                                                                 Kommunen har en skyldighet att informera dig som tillhör en nationell minoritet om dina rättigheter. Kommunen ska även anta mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter.

Språkligt stöd i din kontakt med kommunen
Du har rätt att använda finska eller meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för.

Förskolan
Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller till väsentlig del på finska eller meänkieli. För övriga språk får barnen modersmålsstöd.

Äldreomsorgen
Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska eller meänkieli samt beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Det samma gäller för jiddisch, romani chib samt samiska om språkkunnig personal finns. 

Synliggöra och främja
Kommunen ska genom olika aktiviteter synliggöra språken i samhället, det sker främst genom olika kulturarrangemang.

Kaihnuun (Kalixin) kunta oon suomen- ja meänkielen hallintokunta - mitäs se tahtoo sanoa? 

Ruottissa puhuthaan tänäpäivänä nuin 150 eri minuriteettikieltä. Näistä viis kieltä oon tunnustettu kansalisiksi minuriteettikieliksi, suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddiš. Syy siihen oon se, ette nämät kielet oon olheet olemassa satoja vuosia Ruottissa.

Kaihnuun (Kalixin) kunnassa assuu monta henkilöä, joila oon suomi ja meänkieli äitinkielenä, ja siksi kunta oon ottanu vasthuun näistä kielistä, jokka kans nauttiva lain tukea, Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä.

Kunnan tehtävä oon tarjota seuravaa 

Informašuuni                                                                                                                                   Kunnala oon velvollisuus informeerata sulle joka kuulut kansalisheen minuriteethiin sinun oikeusksista. Kunta häätyy kans tehä kansalisten minuriteettien työle tavoitheet ja riktlinjat eli suuntaviivat.

Kielelistä tukea ko sie olet yhtheyessä kunthaan
Sulla oon oikeus käyttää suomea elikkä meänkieltä ko sie olet kunthaan yhtheyessä semmosten asioitten kans, joista kunta oon vasthuussa.

Esikoulu
Sulla oon oikeus saa’a esikoulutoimintaa sinun lapsele kokohnaan elikkä olennaisilta osin suomen- tai meänkielelä. Muila kielilä oon äitinkilentukea.

Vanheentuvien huolenpito
Kunta häätyy tarjota sille joka sitä pyytää maholisuuen saa'a koko tai olennaisilta osin vanheentuvien huolon sörviksen ja huolenpion suomen- elikkä meänkieliseltä persunaalilta ja sielä kans ylläpittää oman kulttuurisen itentiteetin. Sama oikeus oon kans jiddišilä, romani chibilä ja saamela, jos oon kielitaitoista persunaalia.

Tua näkösille ja eistää
Kunta oon velvotettu tuohmaan kielet näkyhviin yhtheiskunnassa eri aktiviteetillä, se tapahtuu pääasiassa kyltityksellä ja erilaisten kulttuuritapahtumien kautta.