Skip to content
Sök

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om kommunen hade rätt att fatta beslutet (så kallat kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (så kallat förvaltningsbesvär).

Om du vill överklaga ett beslut som har fattas av kommunen är det viktigt att veta att det finns två typer av överklaganden, laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Om du är folkbokförd eller äger fast egendom inom kommunen kan du överklaga ett beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot reglerna hur ett beslut ska fattas.

Följande beslut får överklagas:

  • beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och
  • sådana beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning.

Laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet har justerats. Anslagstavlan finns på kommunens hemsida.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

  • det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns, kan ett annat beslut inte ersätta den utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan överklaga med förvaltningsbesvär, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Kommunen ska ge så kallad besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska lämnas inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet till den nämnd som meddelat beslutet.

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Adresser och kontaktuppgifter

Kalix kommun
Nygatan 4
952 81 Kalix kommun
Telefon: 0923-650 00
E-post: kommun@kalix.se

Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
971 26 Luleå
Telefon: 0920-29 54 90
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se