Skip to content
Sök

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om kommunen hade rätt att fatta beslutet (så kallat kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (så kallat förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär eller laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som strider strid mot reglerna.

Kommunalbesvär  

Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet där beslutet finns har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns vid förvaltningsbyggnadens stora entré.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga, Kommunen ska ge så kallad besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska lämnas inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet. 
Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Kalix kommun 
Nygatan4
952 81 Kalix kommun
Tel 0923-650 00

Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
971 26 Luleå
Tel 0920-295 490