Skip to content
Sök

Kvalitet för funktionsnedsatta

Enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ett kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivas, och en naturlig del i detta är att utvärdera olika insatsers kvalitet utifrån den enskildes upplevelser.

Personer med funktionsnedsättningar berörs nära och personligt av hur en verksamhet fungerar. I arbetet med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna eftersträvas därför alltid ett brukarperspektiv. 

För att åstadkomma en kvalitetsutveckling behövs både ett externt och ett internt perspektiv. 

  • Externt perspektiv uppnås genom kommunikation med brukare genom till exempel brukarenkäter.
  • Internt perspektiv uppnås dels genom kartläggning och utvärdering av personalens arbete i de olika verksamheterna, dels genom att det finns rutiner för hur fel och brister som upptäcks ska åtgärdas.