Skip to content
Sök

Kvalitet för dig med funktionsnedsättning

Enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ett kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivas, och en naturlig del i detta är att utvärdera olika insatsers kvalitet utifrån den enskildes upplevelser.

Personer med funktionsnedsättningar berörs nära och personligt av hur en verksamhet fungerar. I arbetet med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna eftersträvas därför alltid ett brukarperspektiv. 

För att åstadkomma en kvalitetsutveckling behövs både ett externt och ett internt perspektiv. 

  • Externt perspektiv uppnås genom kommunikation med brukare genom till exempel brukarenkäter.
  • Internt perspektiv uppnås dels genom kartläggning och utvärdering av personalens arbete i de olika verksamheterna, dels genom att det finns rutiner för hur fel och brister som upptäcks ska åtgärdas.