Nationella Minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar.

Att just de här minoriteterna blev utsedda till nationella minoriteter beror på att de har eget språk, en uttalad samhörighet, egen identitet och har funnits i Sverige i hundratals år, för samernas del handlar det om tusentals år.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 och ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att:

– De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska) ska främjas och skyddas.
– Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
– Kulturen ska utvecklas och bevaras.
– Förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter.
– De nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem.

Enligt skollagen ska förskolan och förskoleklassen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Rätt till modersmålsundervisning

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad
rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att en elev kan läsa ett nationellt minoritetsspråk i grundskolan utan att ha grundläggande kunskaper i språket.

När det gäller gymnasieskolan har eleverna rätt till kurserna i modersmål, även om språket inte är elevernas dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket.

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. Vår kommun ingår i förvaltningsområdet för finska och meänkieli.

Detta innebär att vår kommun ska erbjuda följande:

Språkligt stöd i din kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska eller meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för.

Förskolan
Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller delvis på finska eller meänkieli.

Äldreomsorgen
Du har rätt att få stöd och omsorg inom äldreomsorgen av personal som talar finska eller meänkieli.

Synliggöra och främja
Kommunen ska genom olika aktiviteter synliggöra språken i samhället,
det sker främst genom olika kulturarrangemang.

        
  • Skapad: 2017-11-15
  • Senast ändrad: 2017-11-15
  • Sidansvarig: Webmaster