Skip to content
Sök

Nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar.

Att just de här minoriteterna blev utsedda till nationella minoriteter beror på att de har eget språk, en uttalad samhörighet, egen identitet och har funnits i Sverige i hundratals år, för samernas del handlar det om tusentals år. Det är självidentifikationsprincipen, det vill säga du själv, som avgör om du tillhör någon nationell minoritet.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 med en revidering 1 januari 2019 och ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att:

  • De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska) ska främjas och skyddas.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Kulturen ska utvecklas och bevaras.
  • Förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter.
  • De nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem.
  • Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt arbete med minoritetsspråk.

Enligt skollagen ska förskolan och förskoleklassen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att en elev kan läsa ett nationellt minoritetsspråk i grundskolan utan att ha grundläggande kunskaper i språket. När det gäller gymnasieskolan har eleverna rätt till kurserna i modersmål, även om språket inte är elevernas dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket.

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. Vår kommun ingår i förvaltningsområdet för finska och meänkieli. Detta innebär att vår kommun ska erbjuda följande:

Språkligt stöd i din kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska och meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för.

Förskolan

Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller till väsentlig på finska eller meänkieli.

Äldreomsorgen

Du har rätt att vid begäran få stöd och omsorg inom äldreomsorgen helt eller till väsentlig del på finska eller meänkieli, dessutom ska kommunen beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Det samma gäller för jiddisch, romani chib samt samiska om språkkunnig personal finns. 

Synliggöra och främja

Kommunen ska genom olika aktiviteter synliggöra språken i samhället, det sker främst genom olika kulturarrangemang.