Skip to content
Sök

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteman. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Kalix kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

Fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller exempelvis mål, direktiv och riktlinjer för verksamheten, budgetramar och skattesatsen, det vill säga den del av inkomsten som du som boende i Kalix kommun ska betala.

Kommunfullmäktige sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i förvaltningsbyggnadens sessionssal. Debatten sänds också live via webben.

Frågor och interpellationer i fullmäktige

Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller till en ordförande i en nämnd. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i fullmäktige

Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd som ser till att frågan/ärendet bereds och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till fullmäktige. Beslut utifrån en motion ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen

Yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden.

Nämnd 

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Tjänstemän eller förtroendevald

Nämnderna kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av den delegationsordning som ska finnas för varje förvaltning.

Beslut i korthet