Sök

Styrdokument – tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Här listar vi aktuella styrdokument inom områdena tillgänglighet, mångfald och jämställdhet. Dokumenten bygger Kalix kommuns politiskt beslutade värdegrund.

Alla Kalix kommunala skolor och förskolor har egna likabehandlingsplaner. Utöver dessa finns ytterligare styrdokument som gäller all kommunal verksamhet. Dessa inkluderar bland annat:

 • Policy - Kränkande särbehandling och diskriminering

  Kalix kommun tar som arbetsgivare avstånd från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Arbetssökande och praktikanter ska känna sig väl bemötta och respekterade.

 • Diskrimineringsplan 2018-2020

  Planen ska vara ett stöd för att förhindra diskriminering och omfattar alla kommunala
  verksamheter, för att undvika särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar,
  kränker och/eller begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter.

 • CEMR Jämställdhetsdeklaration - Handlingsplan för implementering

  Kalix Kommun beslutade i juni 2013 att underteckna CEMR:s europeiska jämställdhetsdeklaration. Beslutet fastslog också att en handlingsplan skulle utformas och vara klar i juni 2014. Deklarationen innebär förpliktelser om att arbeta för att främja jämställdhet såväl i våra verksamheter som i samhället i stort.

 • Fritids- och kulturnämndens handikappolitiska handlingsprogram

  I handlingsprogrammet deklareras bland annat att funktionsnedsatta ska ägnas ökad uppmärksamhet och att förvaltningens anläggningar och arrangemang ska vara lätt tillgängliga även för människor med funktionshinder.

 • Handlingsplan - Kvinnofrid

  Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO - Polismyndigheten - Kalix sjukhus - Kvinnojouren - Svenska Kyrkan.