Skip to content
Sök

Förvaltningar och nämnder

Kalix kommun består av olika förvaltningar och enheter som ansvarar för de olika verksamheterna.

Förvaltningar

Kalix kommun består av olika förvaltningar och enheter som ansvarar för de olika verksamheterna.

Fritids- och Kulturförvaltningen svarar för att alla kalixbor och gäster ska ha ett gott liv med möjligheter till idrott, kultur och ett härligt friluftsliv.

Kommunledningsförvaltningen svarar för mycket av servicen till den interna och till den politiska organisationen, mediakontakter, marknadsföring och kontakter med näringsliv. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för frågor inom områdena bygg, miljö, planer, teknisk försörjning och kommunens fastigheter.

Socialförvaltningen svarar för vård och omsorg inom individ-, handikapp- och äldreomsorg. 

Utbildningsförvaltningen svarar för barnomsorg, grundskola ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildningen inom Komvux. Här ingår också anpassad skolverksamhet, kulturskola och resursenhet.

Du kan läsa mer om varje förvaltning via länkarna i sidmenyn.

Nämnder

Fritids- och kulturnämnden ska bidra till att kalixborna får ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud.

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen och delar av tobakslagen med mer.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för alla kommunens verksamheter inom det sociala området. Exempelvis äldreomsorg, stöd för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg.

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskolan, grundskolan, gymnasiet samt komvux.

Valnämnden i Kalix ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Kalix.

Du kan läsa mer om varje nämnd via länkarna i sidmenyn.

Kommungemensamma nämnder

E-nämnden

Kommunerna i Norrbotten (utom Kiruna) ingår i en gemensam e-nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället. E-nämnden är en del av Luleå kommuns organisation.