Kalix kommun står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur www.kalix.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister som du vill att vi åtgärdar.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kalix.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommun@kalix.se. Vi försöker svarar skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Vi svarar även på telefon 0923-652 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Kalix kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Merparten av våra pdf-dokument är inte tillgängliga. Våra förvaltningar gör just nu en översyn av sina dokument. Dessa kommer antingen göras mer tillgängliga, omvandlas till webbsidor eller tas bort helt. Arbetet kommer att att pågå under hela hösten.
  • Taggar har använts felaktigt på vissa sidor vilket kan försvåra navigering med talsyntes.
  • Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika på sina ställen. Detta åtgärdas allt eftersom det uppdagas.
  • Länkar öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigering för dig med funktionsnedsättning.
  • På vissa sidor används HTML för att formatera sidinnehållet i stället CSS.
  • Vissa formulärfält saknar beskrivning.
  • Filmer saknar text och syntolkning. Vi kommer att börja lägga med text som standard från den 23 september. Viss syntolkning gör vi själva i reportagen. Extern funktion för syntolkning är inte planerad.
  • Kommunfullmäktiges sammanträden är inte textade i dagsläget. Vi kommer förmodligen att använda automatisk textning av sammanträden som äger rum efter den 23 september. På grund av resursbrist kommer vi däremot inte att korrigera felaktig textning annat än om den påtalas. Av samma skäl kommer vi inte heller att erbjuda syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi har inte gjort tillräckliga användartester för att veta i vilka situationer problemen upplevs. Men vi vet att det finns tillgänglighetsproblem som har tekniska lösningar. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Kalix kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Videoupptagningar från kommunfullmäktigemöten kräver för mycket tid att texta och syntolka. Vi kommer sannolikt att använda automatisk textning av sammanträden som äger rum efter den 23 september.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand direktsändningar, kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Kalix kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder oss av verktyget SiteImprove för att granska webbplatsens tillgänglighet. PDF-filer kontrolleras i Adobe Acrobat. Under processen har även andra verktyg använts för att kontrollera webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020 och är godkänd av kommunledningskontoret, stab, information.

Här kan du läsa Siteimproves tillgänglighetsrapport för www.kalix.se – Senast uppdaterad 2020-10-12.

Webbplatsen publicerades den den 18 oktober 2013.