Skip to content
Sök

Hur fungerar en kommun?

Kalix kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns på orten. Bland de viktigaste uppgifterna märks förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Politiska ledningen

Den politiska ledningen i Kalix kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kalix kommun har fyra politiska nämnder förutom kommunstyrelsen, sex om man räknar med jävsnämnd och valnämnd. Tillsammans har dessa det politiska ansvaret för kommunens fem förvaltningar.

 • Fritids- och kulturnämnden ansvarar för fritids- och kulturförvaltningen
 • Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningskontoret
 • Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Socialnämnden ansvarar för socialförvaltningen
 • Utbildningsnämnden ansvarar för utbildningsförvaltningen

I förvaltningarna jobbar tjänstemän. Utöver nämnderna ovan finns en jävsnämnd och en valnämnd. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Styrande dokument

Schema, så fungerar kommunen.
Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Enligt lag har kommunen ansvar för

 • Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Barnomsorg
 • Skola för barn och ungdom
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Ordning och säkerhet