Skip to content
Sök

Vårdnad, boende, umgänge

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha ansvaret att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.

Vårdnadshavare

Man skiljer på begreppen att vara vårdnadshavare för ett barn och att ha faktisk vård om ett barn. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål. Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andra föräldern som barnet behöver.

Gemensam vårdnad

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Båda föräldrarna är vårdnadshavare och har ett lika stort juridiskt ansvar för viktiga frågor som rör barnet. Om föräldrarna skiljer sig består den gemensamma vårdnaden om man inte begär annat.

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Vid gemensam vårdnad förutsätts att de kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor vad gäller barnets boende, umgänge och så vidare.

Gemensam vårdnad innebär också att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad de behöver och har rätt till. Föräldrarna bestämmer i frågor som rör barnet, men de måste ta hänsyn till barnets egna åsikter och önskemål med barnets stigande ålder och mognadsgrad. Om föräldrarna bor på skilda håll har de båda ett ansvar att se till att barnet har behövlig kontakt med dem båda.

Enskild vårdnad

Den ene föräldern har ensam det juridiska ansvaret för barnet. Även om en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare, så har båda gemensamt ansvar för att barnet får träffa den förälder som det inte bor hos.

Faktisk vård

Att ha vården om ett barn innebär att leva med barnet, ge det närhet och kärlek, sköta om det när det gäller mat, kläder, tvättning, läxläsning och alla andra vardagsbestyr. En umgängesförälder kan till exempel vårda barnet men behöver inte vara vårdnadshavare.

Regler för vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB) kapitel 6 och 21.

Handläggare familjerätt
Våra familjerättssekreterare arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.
Telefon: 0923-650 00