Skip to content
Sök

Förvaltare - förvaltarskap

Grundförutsättningarna för ett förvaltarskap är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp samt att den enskilde är ”ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom” samt att det inte räcker med ett godmanskap.

När är det aktuellt med förvaltarskap?

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med godmanskap eller hjälp på annat mindre ingripande sätt får inte förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap kan bli nödvändigt när en sjuk person vidtar åtgärder med sin ekonomi på ett sätt som hotar dennes ekonomi och sociala situation.

En person som inte själv kan tillvarata sina intressen kan få en god man. En person som är "ur stånd att vårda sig och sin egendom" kan få en förvaltare.

Förvaltarskapets innebörd

Den som får förvaltare kallas huvudman. Inom de delar som förvaltarskapet omfattar förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Huvudmannen har dock rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete och rätt att råda över vad han tjänat genom eget arbete. Tingsrätten har dock möjlighet att inskränka denna rättighet om det är nödvändigt.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om förvaltaren handlar utanför sitt förordnande blir rättshandlingen ogiltig och förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man.

Om huvudmannen vidtar en åtgärd utan samtycke av förvaltaren är det att jämföra med att en underårig person handlar utan förmyndarens samtycke. Ett avtal blir bara bindande om samtycke till avtalet lämnas av förvaltaren. Den som huvudmannen ingått avtal med måste vänta på förvaltarens samtycke.

När det gäller huvudmannens personliga frågor som boende och vård bör i första hand huvudmannen själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas. En förvaltare har inte rätt att bestämma i frågor om äktenskap eller skilsmässa. I undantagsfall kan förvaltaren dock ansöka om skilsmässa. 

Skillnad mellan god man och förvaltare?

Den stora skillnaden mot god man är att det är förvaltaren som bestämmer inom uppdragets gränser (11 kap 9 § föräldrabalken). ”Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget”. Man säger att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga i de angelägenheter där det finns en förvaltare förordnad.

Vem beslutar om förvaltarskap?

Det är Haparanda tingsrätt som fattar beslut om anordnande av förvaltarskap och förordnar samtidigt en förvaltare. Som regel föregås beslutet av ett sammanträde i rätten där den enskilde, tillsammans med sitt offentliga biträde och överförmyndaren får lägga fram sina synpunkter i ärendet.

Omprövning av förvaltarskap

Varje år ska förvaltarskapet omprövas. Det innebär att nämnden ska ta ställning till om det finns skäl att förändra förvaltarskapet. Förändringen kan vara att förvaltarskapet kan upphöra helt eller kan begränsas. Om det inte är möjligt fattar nämnden beslutet att det ska kvarstå som det är. 

För att vi på nämnden ska kunna fatta ett korrekt beslut behöver vi få underlag från förvaltaren som berättar förvaltarens åsikt. Om ett förvaltarskap kan begränsas eller upphöra är det tingsrätten som fattar beslut om det.

Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar

För att tredje man ska undgå att ingå avtal med en person som har förvaltare och därmed inte kan ingå rättshandlingar eller avtal, stadgas i 11 kap 27 § föräldrabalken att beslut om anordnande av förvaltarskap ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Det är rättens skyldighet att annonsera om dessa beslut.

Beslut publiceras på Bolagsverkets hemsida bolagsverket.se.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som förvaltare kan bestå av tre delar

  •     att bevaka rätt
  •     förvalta egendom
  •     sörja för person

Huvuduppgiften för förvaltaren är att tillvarata sin huvudmans intressen och alltid göra det som är bäst för honom eller henne. Förvaltaren ska fungera som en hjälp åt huvudmannen och så långt det är möjligt diskutera sig fram till ett beslut.

Bevaka rätt

Uppdraget att som god man eller förvaltare bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen mot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande rätt.

Exempel på uppgifter:

  • överklaga beslut som har gått huvudmannen emot
  • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
  • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsplaner, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd
  • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg, merkostnadsersättning inhämta överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller köp av bostad.

Bevaka rätt i dödsbo

Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen eller förvaltaren företräda honom eller henne vid bouppteckning, bodelning och arvskifte. Gode mannen eller förvaltaren ska ansöka om vårt samtycke till fördelningen i arvskiftet.

Läs mer om bodelning och arvskifte under blanketter och information

Fastighet, tomt- och bostadsrätt

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen eller förvaltaren. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas eller intecknas för ett lån. Denna typ av rättshandlingar blir giltiga först efter att vi har lämnat vårt samtycke till dem. Om ett hyresavtal gällande bostadslägenhet ska tecknas eller sägas upp behöver dock inte vårt samtycke inhämtas.

Läs mer om försäljning och köp av bostad under blanketter och information.

Ersättning?

Förvaltarens uppdrag är en verksamhet med ett betydande ideellt inslag. Uppgiften som förvaltaren är i första hand tänkt, att hjälpa en medmänniska som inte klarar av att ta hand om sina egna angelägenheter.

En förvaltare har rätt till visst arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter. Det är överförmyndaren som bestämmer arvodets storlek.

Vem betalar?

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av oss. Vi beslutar både om arvodets och kostnadsersättningens storlek och vem som ska betala. Det sker efter att vi granskat klart din redovisning. När vi avgör arvodets storlek utgår vi från ditt uppdrags omfattning och innehållet i årsräkningen och din redogörelse.

Vi följer i huvudsak Sveriges kommuner och regioners riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. De består av olika arvodesnivåer för ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp.

Du får som ställföreträdare aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Arvodet betalas som huvudregel av huvudmannen

En förutsättning för att huvudmannen ska betala ditt arvode är att hans eller hennes tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att inkomsten före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall betalar kommunen arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet. Kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. 

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet 

Du ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera dessa i en förenklad arbetsgivardeklaration inom en månad från det att arvodet togs ut. Väntar du för länge med att deklarera finns det risk att det inbetalade beloppet återbetalas som skatteåterbäring eftersom Skatteverket inte har uppgifter om vad pengarna avser. Se mer information om hålltiderna på Skatteverkets hemsida.

Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska du betala från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kr per år. Kontakta Skatteverket för mer information.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om din huvudman har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland var svårt att få ut sitt arvode. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller har skuldsanering. I andra fall kan det bero på att huvudmannen har större utgifter än hans eller hennes ekonomi medger.

Om huvudmannens dödsbo ska betala arvodet

När vi har granskat klart din sluträkning kontrollerar vi vem som ska betala arvodet. Om din huvudmans dödsbo ska betala arvodet får det en kopia av arvodesbeslutet tillsammans med ett följebrev med kontaktuppgifter till dig.

Ni får komma överens om datum och konto för utbetalning av ditt arvode.

Om du vill skicka en kopia av ditt arvodesbeslut till huvudmannens dödsbo för utbetalning ska du inte skriva någon information på själva beslutet. Sådana uppgifter kan missförstås som att de kommer från oss.

 

I syfte att sträva efter en rättvis och likformig bedömning i landet används cirkulär 07:74 från Sveriges Kommuner och Landsting.

 

För mer information kontaktas kommunens överförmyndare, telefontid 09-11:00 (måndag till fredag)

Endast bokade besök