Skip to content
Sök

Förvaltare - förvaltarskap

Grundförutsättningarna för ett förvaltarskap är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp samt att den enskilde är ”ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom” samt att det inte räcker med ett godmanskap.

När är det aktuellt med förvaltarskap?

Ett förvaltarskap bör på grund av sin ingripande karaktär inte pågå längre än vad som är absolut nödvändigt. Överförmyndaren ska varje år överväga om ansökan om upphörande ska göras. Det är tingsrätten som beslutar att ett förvaltarskap ska upphöra.

Skillnad mellan god man och förvaltare?

Den stora skillnaden mot god man är att det är förvaltaren som bestämmer inom uppdragets gränser (11 kap 9 § föräldrabalken). ”Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget”. Man säger att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga i de angelägenheter där det finns en förvaltare förordnad.

Vem beslutar om förvaltarskap?

Det är Haparanda tingsrätt som fattar beslut om anordnande av förvaltarskap och förordnar samtidigt en förvaltare. Som regel föregås beslutet av ett sammanträde i rätten där den enskilde, tillsammans med sitt offentliga biträde och överförmyndaren får lägga fram sina synpunkter i ärendet.

Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar

För att tredje man ska undgå att ingå avtal med en person som har förvaltare och därmed inte kan ingå rättshandlingar eller avtal, stadgas i 11 kap 27 § föräldrabalken att beslut om anordnande av förvaltarskap ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Det är rättens skyldighet att annonsera om dessa beslut.

Beslut publiceras på Bolagsverkets hemsida bolagsverket.se.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som förvaltare kan bestå av tre delar

  •     att bevaka rätt
  •     förvalta egendom
  •     sörja för person

Huvuduppgiften för förvaltaren är att tillvarata sin huvudmans intressen och alltid göra det som är bäst för honom eller henne. Förvaltaren ska fungera som en hjälp åt huvudmannen och så långt det är möjligt diskutera sig fram till ett beslut.

Ersättning?

Förvaltarens uppdrag är en verksamhet med ett betydande ideellt inslag. Uppgiften som förvaltaren är i första hand tänkt, att hjälpa en medmänniska som inte klarar av att ta hand om sina egna angelägenheter.

En förvaltare har rätt till visst arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter. Det är överförmyndaren som bestämmer arvodets storlek.

Vem betalar?

Arvode och kostnadsersättning betalas av huvudmannens medel, i den mån hans tillgångar överstiger 2 gånger basbeloppet eller inkomsterna före skatt överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Om denna gräns inte uppnås är det kommunen, genom överförmyndaren som betalar förvaltarens arvode. Basbelopp för år 2022 är 48 300 kronor.  

I syfte att sträva efter en rättvis och likformig bedömning i landet används cirkulär 07:74 från Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information kontaktas kommunens överförmyndare.