Skip to content
Sök

Kvalitetsarbete inom omsorg och hälso- och sjukvård

All verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst, och stöd och service ska vara av god kvalitet.

God kvalitet innebär att verksamheter följer de lagar, föreskrifter och styrdokument som gäller för verksamheten, men också att fortlöpande förbättra och utveckla verksamheten.
För att uppnå god kvalitet arbetar vi med att:

  • Förebygga risker i vårt arbete
  • Anpassa våra arbetssätt för att undvika vårdskador och missförhållanden
  • Utreda och analysera händelser som inträffat för att ta lärdom av dessa.

Kvalitetsråd

Förvaltningen har ett kvalitetsråd bestående av socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetsutvecklare, ledningsresurs och områdeschef Individ och familjeomsorgen (IFO) som övergripande analyserar och sammanställer kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet för all verksamhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

I kommunen finns en MAS som arbetar för att hälso- och sjukvården i kommunen ska hålla god kvalitet och vara patientsäker. Det sker genom att bland annat utarbeta riktlinjer och följa upp rutiner inom kommunens olika verksamheter.

Lex Maria och Lex Sarah

 MAS utreder allvarligare händelser inom kommunens verksamheter och ansvarar för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada eller missförhållande. Dessa anmälningar kallas lex Maria och lex Sarah. För att öka öppenheten i vårt kvalitetsarbete och bidra till en lärande kultur publicerar vi notiser varje gång vi gjort en anmälan till IVO enligt Lex Maria eller lex Sarah. Du kan läsa dessa här: länk

Kvalitetsutvecklare

Kommunens kvalitetsutvecklare arbetar med det övergripande kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen och samordnar utvecklingsprojekt som kan höja kvaliteten. Kvalitetsutvecklaren har också övergripande ansvar för ledningssystemet för kvalitetsarbetet.

Din delaktighet

Vi är måna om din delaktighet som patient/brukare och närstående. Du är en viktig del för att vi ska kunna uppnå en god kvalitet inom våra verksamheter. Om du har synpunkter på vår verksamhet, tveka inte att dela med dig! Du kan antingen kontakta den verksamhet det gäller direkt eller använda dig av vårt digitala system för synpunktshantering.