Skip to content
Sök

God man - godmanskap

En god man hjälper de personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden själva har svårt att tillgodose sina rättigheter och skyldigheter och behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person.

I ovanstående fall kan man ansöka om en god man. Beslut om godmanskap får inte avgöras mot personens vilja.

Vem kan ansöka om god man?

Den enskilde, enskildes make/maka eller sambo, närmaste släktingar och överförmyndaren kan ansöka om anordnande av godmanskap.

Socialnämnden ska anmäla till överförmyndaren om de anser att en person behöver hjälp av god man.  Kurator, vårdenhet, bankpersonal eller mer avlägsna släktingar kan genom anmälan till överförmyndaren ta initiativ till att godmanskap anordnas men kan inte själva få godmansansökan prövad av tingsrätten.

Vem kan förordnas till god man?

En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig kvinna eller man. Överförmyndaren rekvirerar hos Rikspolisstyrelsen utdrag ur belastnings- och misstankeregistret samt kontrollerar hos Kronofogdemyndigheten den person som

är villig att åtaga sig uppdrag som god man. Personen får inte ha betalningsanmärkningar, vara dömd för något brott eller på annat sätt vara olämplig för uppdraget.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som god man kan bestå av tre delar

  •     att bevaka rätt
  •     förvalta egendom
  •     sörja för person

Huvuduppgiften för god man är att tillvarata sin huvudmans intressen och alltid göra det som är bäst för honom eller henne. God man ska fungera som en hjälp åt huvudmannen och så långt det är möjligt diskutera sig fram till ett beslut. Det är huvudmannens vilja som ska vara vägledande.

Ersättning?

Godmansuppdraget är en verksamhet med ett betydande ideellt inslag. Uppgiften som god man är i första hand tänkt, att hjälpa en medmänniska som inte klarar av att ta hand om sina egna angelägenheter.

En god man har rätt till visst arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter. Det är överförmyndaren som bestämmer arvodets storlek.

Vem betalar?

Arvode och kostnadsersättning betalas från huvudmannens medel, förutsatt att hans tillgångar överstiger två gånger basbeloppet, eller inkomsterna före skatt överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Om denna gräns inte uppnås är det kommunen, genom överförmyndaren som betalar gode mannens arvode. Basbelopp för år 2022 = 48 300 kronor.

I syfte att sträva efter en rättvis och likformig bedömning i landet används cirkulär 07:74 från Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information kontaktas kommunens överförmyndare.