Etableringsreformen 

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen av flyktingarna. Arbetsförmedlingen och kommunen har genom en överenskommelse fördelat insatserna som leder till försörjning och delaktighet i samhällslivet för den nyanlända flyktingen. I detta ingår att stärka individens möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Barn och ungdomar ges möjlighet till skolgång och en aktiv fritid som främjar deras möjligheter till självständighet och integration i samhället.

Etableringstiden är satt till 24 månader och under denna tid erhåller de vuxna etableringsersättning med 313 kronor per arbetsdag och person minus skatt. Avdrag görs för frånvaro. Barnfamiljer har rätt till banbidrag och att söka bostadsbidrag.

Kommunens ansvar

  • Mottagning och bostad
  • Svenskundervisning
  • Samhällsinformation
  • Andra individuella insatser efter behov 

Arbetsförmedlingens ansvar 

  • Stöd att komma in i arbete
  • Coach
  • Samordning av insatserna 

Personligt ansvar 

  • Aktivt deltagande i svenskundervisning, samhällsinformation och insatser som leder till arbete och självförsörjning.