Skip to content
Sök

Pensionärsrådet

I Kalix kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Kalix kommun samverkar med andra organisationer genom KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och KTR (Kommunala Tillgänglighetsrådet).

KPR (Kommunala Pensionärsrådet)

KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och styrelser och nämnder i Kalix kommun.

KTR (Kommunala Tillgänglighetsrådet)

KTR är en referensgrupp för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationerna.

Uppgifter för KTR är bland annat följande:

  • att hålla sig underrättad om samhällsplanering, hemtjänst, färdtjänst, taxor, handikappfrågor, bostäder, arbete/sysselsättning, utbildning, barnomsorg, kultur- och fritidsverksamhet
  • att följa den allmänna utvecklingen, samt förändringar i efterfrågan av samhällets service
  • att bidra till att människor med funktionshinder ska kunna leva i samhället på samma villkor som övriga invånare
  • att verka för att konkretisera och sprida FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet
  • att ta tillvara de funktionshindrades erfarenheter och synpunkter
  • att vara remissinstans (exempelvis ritningsgranskning)
  • att förmedla information och önskemål/krav från handikapporganisationerna till kommunens övriga förvaltningar
  • att få information från förvaltningar och nämnder (planerade förändringar, projekt, utredningar med mer) i ett tidigt skede före beslut.