Skip to content
Sök

Nytt särskilt boende på gång

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos.
Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos.

Kommunfullmäktige gav den 28 november 2022 samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att bygga ett nytt särskilt boende med 50 platser på Hamptjärnsvägen 2. På den här sidan berättar vi mer om byggnadsprocessen.

Själva byggprocessen sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. Socialförvaltningen har en projektledare med en rådgivande arbetsgrupp, som fortlöpande kommer att vara delaktig under hela processen.

Medel tillskjuts till samhällsbyggnadsnämnden enligt budgetberedningens underlag 2022 där Statligt stöd till bostäder för äldre personer enligt förordningen (SFS 2016:848) och Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9) tillförs projektet. Ytterligare medel om 30 miljoner kronor tillförs utifrån tillkommande ytor samt rådande omvärldsläge.

I den inledande projekteringsfasen anlitas konsulter för att ta fram handlingar inför upphandling:

31 januari 2023: Projekteringsfas

I den inledande projekteringsfasen anlitas konsulter för att ta fram handlingar inför upphandling:

• Arkitekt/Hus
• Brand El
• Fuktsakkunnig
• Geoteknik
• Konstruktion
• Luft
• Mark
• Rör
• Styr- och övervakning
• Transportsystem

14 april 2023: Systemhandlingsfas

AF-del (administrativa föreskrifter), FFU (förfrågningsunderlag) och bygglovshandlingar tas fram. Delad entreprenad eller generalentreprenad?

16 augusti 2023: Upphandlingsfas

Förfrågningsunderlaget skickas ut och anbud tas emot till och med den 22 september.

Utvärdering av anbud

Berörda förvaltningar tar ställning till inkomna anbud.

26 september 2023: Antagande av entreprenör

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om antagande av entreprenör.

Kontraktskrivning

Kontrakt undertecknas.

Byggstart

Spaden sätts i jorden.

Slutbesiktning

Lokalerna slutbesiktigas inför verksamhetsstart.

Socialförvaltningens har tagit fram ett så kallat funktionsprogram, som är och ska vara vägledande för personal inom äldreomsorgen, projektledare, arkitekter andra konsulter och entreprenörer i projektet.
Funktionsprogrammet innehåller krav och riktlinjer vid planering samt framtagande av underlag och handlingar. Funktionsprogrammets ska-krav är rådgivande där det inte finns regelverk som måste följas.

I programhandlingen finns krav på byggnaden och utemiljön, som preciserats utifrån mål formulerade i förstudien samt verksamhetens funktionsprogram.
Socialnämndens politiker informerades i samband med att programhandlingen utformades, samtidigt fördes också dialoger med utsedda intressenter från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att vidare utreda och planera särskilda boendeplatser inför 2022. Kommunfullmäktige antog socialnämndens förslag till inriktningsbeslut gällande särskilt boende för äldre enligt följande:

  • Behov finns av ett nytt Särskilt boende för äldre till år 2025.
  • Behovet bedöms till 50 platser inklusive korttidsplatser.
  • Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att i samråd med socialnämnden ta fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig placering.
  • Boendet ska innehålla digitala lösningar, ny teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, möjliggöra hög kvalité på omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö.
  • Förslagen presenteras på kommunfullmäktige den 11 april 2022 för beslut.
  • Den 26 september 2023 beslutade samhällsbygnadsnämnden att tilldela Nåiden Bygg AB kontraktet.

Aktuellt om nya SÄBO