Skip to content
Sök

Förmyndare

Föräldrar är legala företrädare för sina barn. Med det menas att de har rätt att bestämma över sina barn på grund av lagar och bestämmelser. Föräldrar har också skyldigheter gentemot barnen.

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna. Ett barn under 18 år är underårigt eller omyndigt.  Myndighetsåldern i Sverige är 18 år.

Överförmyndarens tillsyn rör endast föräldrar i deras egenskap av förmyndare. Någon kontroll av föräldrar som vårdnadshavare ingår inte i överförmyndarens verksamhet.

Att bli myndig innebär att man själv har rätt att ingå avtal och andra rättshandlingar, man får full rättslig handlingsförmåga eller rättshabilitet. En person under 18 år saknar således enligt huvudregeln rättslig handlingsförmåga.

Om barnets båda föräldrar är dess vårdnadshavare är de också förmyndare. De utövar då förmynderskapet gemensamt. Det betyder att de måste vara överens om och agera gemensamt vad gäller förvaltningen av barnets egendom.

En förälder som har vårdnad om sitt barn och får förvaltare får inte vara förmyndare för sitt barn. Förmynderskapet upphör med automatik. Däremot är föräldern fortfarande vårdnadshavare.

Får överförmyndaren kännedom om att ett barn saknar förmyndare ska överförmyndaren ansöka hos tingsrätten om att en eller flera förmyndare förordnas för den underårige. 

Utbetalning till bank och underrättelse till överförmyndaren i vissa fall

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp (vilket för 2022 är 48 300 kronor), ska den som ombesörjer utbetalningen för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd (överförmyndarspärrat konto). Det gäller även för utbetalning av försäkringsbelopp, individuellt  pensionssparande, ersättning från Brottsoffermyndigheten samt myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.

Överförmyndarens tillsyn

Förmyndare står under överförmyndarens tillsyn (12 kap 9 § FB).
Det gäller samtliga förmyndare, legala som förordnade. Det spelar ingen roll hur stora tillgångar den underårige har. Oavsett om barnet har egendom eller inte står förmyndaren under överförmyndarens tillsyn och är skyldig att lämna överförmyndaren de upplysningar denne begär. Även föräldrar som inte är redovisningsskyldiga gentemot överförmyndaren omfattas av denna paragraf och är därför skyldiga att lämna överförmyndaren de upplysningar denna begär. 

För mer information kontaktas kommunens överförmyndare.