Maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen är både insats- och inkomstreglerad, det innebär att avgiften först beräknas utifrån beviljade/planerade insatser för att sedan mätas mot avgiftsutrymmet.

Maxtaxan räknas ut individuellt för varje person som är berättigad till bistånd, det kan vara allt från hjälp i hemmet som personlig omvårdnad, service, städning och trygghetstelefon, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad på korttidsboende/avlastning/växelvård. 

Kommunen samlar in ett avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och ränteinkomster, hur hög hyran eller bostadskostnaden är och eventuellt bostadstillägg beviljat av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.


Beräkningarna för varje person är omfattande.
Den  formel som handläggarna räknar efter ser ut så här:

  • Förvärvsinkomster + Kapitalinkomster  + Bostadstillägg = Inkomst.
  • Hyra + Minimibelopp + Individuellt tillägg/avdrag = Förbehållsbelopp

Minimibeloppet i 2021-års prisnivå = 5 374 kronor per månad för ensamstående samt 4 541 kronor/person för makar och ska täcka normalkostnader för exempelvis livsmedel, kläder/skor, fritid, hygien och förbrukningsartiklar, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel,  hushållsel, hemförsäkring, dagstidning, telefon, resor, möbler och husgeråd.

Individuellt tillägg/ = exempelvis kostnader för god man eller fördyrad kost. 
/avdrag = exempelvis kostnader för hushållsel som ingår i hyran, det vill säga i de fall man inte har kostnader för de poster som är inräknade i minimibeloppet.

Därefter görs den slutliga beräkningen;

  • Inkomster minus Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Reducering sker om den framräknade avgiften överstiger avgiftsutrymmet.