Skip to content
Sök

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan en person bestämma att en annan person ska ta hand om hans eller hennes ekonomiska och personliga angelägenheter i framtiden, när han eller hon inte längre klarar av att göra det själv.

Att man inte längre kan ta hand om sina angelägenheter kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017.

Alternativ till god man eller förvaltare

Fullmaktshavaren kan få samma behörighet att bevaka fullmaktsgivarens rätt, som en god man eller förvaltare. Ekonomiska angelägenheter kan exempelvis vara att betala räkningar eller ha hand om avtal som el, hyra eller andra abonnemang. Personliga angelägenheter handlar om att se till att personen får den omsorg som han eller hon behöver exempelvis genom att söka om bistånd hos socialförvaltningen. Om en person ska flytta in på ett äldreboende är en ansökan om bistånd en personlig angelägenhet, medan det är en ekonomisk angelägenhet att teckna ett hyreskontrakt. Därför kan det vara bra att en framtidsfullmakt gäller både personliga och ekonomiska angelägenheter.

Fullmaktshavaren ska handla i enlighet med fullmaktshavarens intresse. Om möjlighet finns ska fullmaktshavaren samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste personen vara minst 18 år och förstå vad han eller hon gör när man skriver på framtidsfullmakten. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och bevittnad av två personer. Den ska peka ut en eller flera personer som fullmaktshavare.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse, och överförmyndarenheten har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Överförmyndaren kan inte svara på frågor kring innehållet eller upprättandet av en framtidsfullmakt utan vi rekommenderar att det tas med en jurist eller annan sakkunnig person.

När gäller fullmakten?

En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre har förmågan att ha hand om de angelägenheter som fullmakten gäller. Det är fullmaktshavaren som gör den bedömningen men han eller hon kan ansöka om att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.
När en framtidsfullmakt har trätt i kraft har fullmaktshavaren rätt att återkalla andra fullmakter som fullmaktsgivaren har utfärdat.