Skip to content
Sök

Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Alla vårdgivare, privata som offentliga, är skyldiga att ha patientförsäkring, som ger patienter en rättighet till patientskadeersättning vid vårdskador.

Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som ska ha försäkringen. Om exempelvis ett kommunalt äldre-boende bedrivs av en privat utförare, är det alltså kommunen som ska ha patientförsäkringen. Talan måste göras inom 10 år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. Skadelidande – eller dennes företrädare – svarar för att skicka in skadeanmälan.

När du gör din skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Kontakt

För anmälningsblankett eller vid frågor om patientförsäkringen kontaktar du Kalix kommuns försäkringsansvarige Hans-Olof Larsson på 0923-650 32 eller via hans-olof-larsson@kalix.se.

Skicka anmälan

Den ifyllda skadeanmälan skickas till Kalix kommuns försäkringsansvarige.
Hans-Olof Larsson
Ekonomienheten, Kalix kommun
952 81 Kalix