Skip to content
Sök

Äldreboende

Våra särskilda boenden är till för dig som inte längre känner trygghet och säkerhet i ditt hem trots insatser från hemtjänst, primärvård och/eller hemsjukvården.

I Kalix finns totalt 7 särskilda boenden med sammanlagt 255 platser med bemanning av omsorgspersonal dygnet runt.

Aktiviteter anordnas på varje boende i samverkan med andra aktörer som exempelvis; kyrkliga samfund, Röda korset, olika studieförbund, Lions och Kalixin pirteät.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar sjuksköterska, arbetsterapeut- och sjukgymnast. Våra särskilda boenden har en fast läkarkontakt via hälsocentralen men du kan också behålla din gamla läkare om du vill. 

De insatser vi kan ge är stöd i form av självhjälp utifrån den enskildes behov. Social omsorg som exempel personlig hygien, tillsyn hjälp vid förflyttning och hjälp med mat med mer. Även service som städ och klädvård utförs. Vi erbjuder god omvårdnad och tar hänsyn till dina behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet.

Du har kontrakt på din bostad och betalar hyra för bostaden som du inreder med dina egna tillhörigheter. Det är ditt hem och det är du som tillsammans med oss utformar din vardag.

Makar som inte bor tillsammans har samma rätt till lite högre pension samt bostadstillägg som ensamstående. Fråga vidare om detta på Försäkringskassan.

Vem kan få plats i ett särskilt boende?

Vi kan erbjuda plats i särskilt boende till personer som har betydande svårigheter i sin livsföring och omfattande behov av insatser som inte kan tillgodoses i det enskilda hemmet.

Ansökan om särskilt boende görs hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Efter din ansökan görs ett hembesök där biståndshandläggaren tar reda på varför du söker hjälp, vilka sysslor du klarar av och inte klarar av, hur ditt sociala nätverk ser ut och i vilken utsträckning närstående/anhöriga kan hjälpa till.

Utifrån din ansökan och hembesöket beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka insatser du kan beviljas enligt Socialtjänstlagen.