Skip to content
Sök

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård.

MAS, är en i lag reglerad tjänst i Hälso- och sjukvårdslagen.  

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation med mer samt anmälan om en vårdtagare drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling (Lex Maria). 

MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor.  Inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ansvarar MAS för att utarbeta och följa upp:

  • rutiner och riktlinjer
  • delegeringsbeslut
  • verksamhetstillsyn och uppföljning
  • kvalitet och säkerhet
  • säkerställa en god dokumentation
  • ansvara för avvikelsehantering
  • råd och stöd till vårdtagare, personal och anhöriga
  • kunskaps- och kompetensutveckling
Bild av Sanna Jonsson

Sanna Jonsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0923-654 17
Mobil: 072-700 03 96