Skip to content
Sök

Sjukvård, rehabilitering och tandvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Kalix kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Om du får behov av hälso- och sjukvård kontaktar du i första hand din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

I dessa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård

  • om du bor i särskilt boende eller vistas på korttidsboende.
  • om du vistas i dagverksamhet/daglig verksamhet med biståndsbeslut.
  • om du har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering).
  • om kommunens sjuksköterska utför även enstaka hembesök på uppdrag av hälsocentral.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal på hälsocentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast besöker dig och gör en bedömning av att behov finns och planerar insatserna tillsammans med dig som vårdtagare och eventuellt någon anhörig.

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

Alla vårdgivare har tystnadsplikt.

Vår ambition

Kommunens hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Målet med insatserna är ett självständigt liv där du och dina närstående är delaktiga i såväl planering som vid aktiva insatser. För att skapa en så god och säker vård som möjligt arbetar vi i team med kommunens personal. Vi samarbetar även med distriktsläkare och övriga yrkesgrupper på hälsocentraler och mottagningar samt specialistläkare på sjukhus.

Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor som rör hälso- och sjukvård i särskilt boende, inom hemsjukvården eller dagliga verksamheter.

Bild av Eva-Britt Öhman

Eva-Britt Öhman

Enhetschef

Telefon: 0923-650 00
Bild av Tiina Patokoski

Tiina Patokoski

Biträdande enhetschef

Telefon: 0923-656 68
Mobil: 076-145 37 09