Skip to content
Sök

Etableringsform - ansvarsfördelning

Sverige har under många år varit positivt inställt till att ta emot människor som sökt skydd undan krig och förtryck. Ansvarsfördelningen mellan statens roll och kommunernas tydliggjordes i samband med att den så kallade etableringsreformen infördes 2010.

Integration

Den samordnande funktionen för arbetet med integrationsfrågorna tilldelades då Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har uppdraget att tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan som ska underlätta personens etablering på arbetsmarknaden. Planen kan omfatta högst 24 månader och innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering, arbetsförberedande aktiviteter och/eller arbetsmarknadspolitiska program. Aktiviteterna ska pågå på heltid.
Arbetsförmedlingen beslutar också om personen ska få den så kallade etableringsersättningen som då betalas ut av Försäkringskassan.

Bilden beskriver etableringsplanens väg mot ett eget boende. 1. Asylboende. 2.PUT boende 3. Träningsboende. 4. Eget boende.

I Kalix kommun är det socialnämnden som ansvarar för mottagningen av nyanlända och ensamkommande barn. Även andra förvaltningar är delaktiga i det dagliga arbetet inte minst inom utbildningsområdet.

Här nedanför beskrivs de huvudområden som kommunerna ska ansvara för:

  • Bostadsförsörjning och praktiskt mottagande
  • Språkundervisning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskola, barnomsorg
  • Andra insatser
  • Försörjningsstöd till personer utan etableringsersättning

Kommunerna får statlig ersättning för att finansiera personal, lokaler, utbildning och andra insatser som är kopplade till mottagandet.

Begrepp

Asylsökande: en person som söker skydd i ett annat land än det egna
Kvotflykting: en person som av FN:s flyktingorgan UNHCR beviljats flyktingstatus
Permanent uppehållstillstånd (PUT): en icke svensk medborgare som har rätt att utan tidsbegränsning bo och arbeta i Sverige. Permanent uppehållstillstånd utfärdas av Migrationsverket.

Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd på migrationsverkets anläggningsboende och kommunplaceras i Kalix erbjuds bostad eller flyttar in till eget boende.

Kvotflykting är en person som fått flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR. Personen har redan beviljats uppehållstillstånd vid sin ankomst till Sverige.
När personen/familjen anländer till Luleå Airport hämtar personal från vår enhet personerna. De körs till bostaden i Kalix som vid ankomsten är basutrustad. Familjerna får sedan själv komplettera bohaget på egen bekostnad till den standard som de själv önskar.
Redan de första dagarna efter ankomsten etableras kontakter med hälsovården, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och skola samt barnomsorg. Som tidigare nämnts utarbetas en etableringsplan mellan Arbetsförmedlingen och personen. Personen startar upp aktiviteterna så snart det är möjligt och får då den statliga ersättningen som betalas ut av Försäkringskassan. Om den nyanlände har barn som är bosatta och folkbokförda hos denne kan föräldern erhålla etableringstillägg

Bostadsersättning

Om den nyanlände bor och är folkbokförd ensam i en bostad kan personen få bostadsersättning. Som övriga invånare i Sverige omfattas de nyanlända av socialförsäkringssystemet. Till exempel vad gäller regler kring barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning och sjukpenning.

Ensamkommande barn är enligt FN:s definition barn och ungdomar under 18 år, eller annan lägre myndighetsålder, som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar.

Kalix kommun har ett uppdrag att ta emot och bereda ensamkommande pojkar boende, omsorg och skola.
Alla barn som kommer till kommunen är asylsökande. Det är migrationsverket som utreder och tar beslut om ett barn får uppehållstillstånd eller inte. Till sin hjälp har barnet ett juridiskt ombud och en god man.

Kontakta oss

Hanna Henriksson
Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.
Telefon: 0923-654 00

Anita Larsson
Enhetschef för handläggare försörjningsstöd, nyanlända, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser och kommunens Case managers.
Telefon: 0923-656 54

Idha Söderlund
Enhetschef för handläggare barn och unga, familjehem, ensamkommande flyktingbarn och våldsfrågor.
Telefon: 0923-656 58

Integrationshandläggare
Kontakta en handläggare vid individ- och familjeomsorgen i Kalix kommun.
Telefon: 0923-650 00