Sverige har under många år varit positivt inställt till att ta emot människor som sökt skydd undan krig och förtryck. Ansvarsfördelningen mellan statens roll och kommunernas tydliggjordes i samband med att den så kallade etableringsreformen infördes 2010.

Integration

Den samordnande funktionen för arbetet med integrationsfrågorna tilldelades då Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen har uppdraget att tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan som ska underlätta personens etablering på arbetsmarknaden. Planen kan omfatta högst 24 månader och innehålla svenska för invandrare,samhällsorientering,arbetsförberedande aktiviteter och/eller arbetsmarknadspolitiska program. Aktiviteterna ska pågå på heltid.
Arbetsförmedlingen beslutar också om personen ska få den så kallade etableringsersättningen som då betalas ut av Försäkringskassan.

Kommunernas roll

I Kalix kommun är det socialnämnden som ansvarar för mottagningen av kvotflyktingar och ensamkommande barn. Det finns en särskild enhet under namnet Integrations-och arbetsmarknadsenheten som ansvarar för verksamheten. Naturligtvis är andra förvaltningar delaktiga i det dagliga arbetet inte minst inom utbildningsområdet.

Här nedanför beskrivs de huvudområden som kommunerna ska ansvara för:

 • Bostadsförsörjning och praktiskt mottagande
 • Språkundervisning
 • Samhällsorientering
 • Skola,förskola,barnomsorg
 • Andra insatser
 • Försörjningsstöd till personer utan etableringsersättning

Kommunerna får statlig ersättning för att finansiera personal ,lokaler,utbildning och andra insatser som är kopplade till mottagandet.

Fakta

 • Visste du att 50 miljoner människor är på flykt undan krig och förtryck i världen?
 • Visste du att Sverige tar emot 1 900 kvotflyktingar under 2014?
 • Visste du att cirka 80 000 personer söker asyl i Sverige under 2014?
 • Visste du att Kalix enligt nuvarande avtal med Migrationsverket ska ta emot 20 kvotflyktingar per år?
 • Visste du att Kalix enligt avtal med Migrationsverket ska tillhandahålla 13 platser för asylsökande i boendet för ensamkommande barn?

Begrepp

Asylsökande: en person som söker skydd i ett annat land än det egna
Kvotflykting: en person som av FN:s flyktingorgan UNHCR beviljats flyktingstatus
Permanent uppehållstillstånd (PUT): en icke svensk medborgare som har rätt att utan tidsbegränsning bo och arbeta i Sverige. Permanent uppehållstillstånd utfärdas av Migrationsverket.

Mottagningen av kvotflyktingar

Kvotflykting är en person som fått flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR. Personen har redan beviljats uppehållstillstånd vid sin ankomst till Sverige.
När personen/familjen anländer till Luleå Airport hämtar personal från vår enhet personerna. De körs till bostaden i Kalix som vid ankomsten är basutrustad. Familjerna får sedan själv komplettera bohaget på egen bekostnad till den standard som de själv önskar.
Redan de första dagarna efter ankomsten etableras kontakter med hälsovården,arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och skola,barnomsorg. Som tidigare nämnts utarbetas en etableringsplan mellan Arbetsförmedlingen och personen. Personen startar upp aktiviteterna så snart det är möjligt och får då den ersättning statliga ersättningen som betalas ut av Försäkringskassan.

Etableringsersättning

Deltagande i etableringsplan på heltid ger 308 kronor per dag, fem dagar i veckan. Om sökande deltar mindre än heltid sänks ersättningen. Ersättningen är statlig och utbetalas av Försäkringskassan.

Etableringstillägg

Om den nyanlände har barn som är bosatta och folkbokförda hos denne kan föräldern erhålla etableringstillägg med 800 kronor för varje barn som inte fyllt 11 år samt med 1 500 kronor för varje barn som har fyllt 11 år men inte 20 år. Barnet ska inte försörja sig själv. Sökande kan som mest få etableringstillägg för tre barn, maximalt 4 500 kronor per månad.

Bostadsersättning

Om den nyanlände bor och är folkbokförd ensam i en bostad kan personen få bostadsersättning. Bostadsersättningen är lika mycket som hyran minus 1 800 kronor. Personen kan inte få ersättning för hyra som överstiger 5 700 kronor. Sökande kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning per månad.

Som övriga invånare i Sverige omfattas de nyanlända av socialförsäkringssystemet. Till exempel vad gäller regler kring barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning och sjukpenning.

Exempel

Räkneexempel ett:
Två vuxna och två barn (8 och 12 år gamla)
Etableringsersättning: 6 776 kronor per person och månad (22 dagar * 308 kronor)
Etableringstillägg: 800 kronor +1 500 kronor per månad samt barnbidrag och eventuellt bostadsbidrag.

Räkneexempel två:
En vuxen ensamstående. Etableringsersättning: 6 776 kronor per månad (22 dagar * 308 kronor)
Bostadsersättning: Maximalt 3 900 kronor per månad.

Mottagna kvotflyktingar 2010-2014

Mottagna: 112
Antal som bor kvar i Kalix: 104
Planerad mottagning 2015: 20

Vi vill gärna komma i kontakt med familjer som är intresserade av att fungera som fadderfamiljer till gruppen nyanlända. Är ni intresserade kontakta i så fall Inger Isaksson vid Integrations-och arbetsmarknadsenheten.

Mottagande av ensamkommande barn

Ensamkommande barn är enligt FN:s definition barn och ungdomar under 18 år, eller annan lägre myndighetsålder, som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar.
Kalix kommun har ett uppdrag att ta emot och bereda ensamkommande pojkar boende, omsorg och skola. Pojkarna är mellan 15 och 17 år när de kommer till kommunen som har ett ansvar likt föräldrar. De finns idag 22 pojkar som Kalix har ansvaret för, de härstammar från Somalia, Afghanistan, Marocko, Uganda och Syrien. Alla barn som kommer till kommunen är asylsökande. Det är migrationsverket som utreder och tar beslut om ett barn får uppehållstillstånd eller inte. Till sin hjälp har barnet ett juridiskt ombud och en god man. Ett asylsökande barn har 24 kronor per dag i ersättning av migrationsverket, cirka 720 kronor per månad. De barn som har uppehållstillstånd får som alla andra barn som studerar på gymnasieskolan studiebidrag via CSN, det vill säga 1050 kronor per månad. Eftersom de saknar föräldrar har de möjlighet att ansöka om ett extra tillägg på 855 kronor per månad via CSN.
Till en början bor alla pojkar på kommunens HVB hem, (hem för vård och boende). Där finns personal dygnet runt, enligt Socialtjänstlagens krav. Personalens uppdrag är att motivera och handleda pojkarna till en fungerande vardag med skolgång, matlagning, städning, fritidsaktiviteter, samhällsorientering i allt från vilken myndighet som gör vad i Sverige till våra regler, normer och seder.
Dagtid går pojkarna i skola på Furuhedsskolan.
Beroende på pojkarnas ålder, mognad och beslut om uppehållstillstånd får pojkarna ta allt mer eget ansvar för att förberedas för att bli självförsörjande och självgående individer i vår kommun. Vägen till eget boende sker stegvis enligt en boendekedja.Kommunens mottagande av ensamkommande barn finansieras av statliga pengar.

Mottagna ensamkommande barn 2010-2014

Mottagna asylsökande: 36
Antal som fått uppehållstillstånd: 18
Antal med permanent uppehållstillstånd som bor kvar: 11