Sök

Faderskap/föräldraskap

Drygt hälften av de barn som föds i Sverige är barn till ogifta föräldrar. När det saknas uppgifter om juridisk far/förälder till ett barn underrättar Skatteverket kommunens socialnämnd. I äktenskap förutsätts mannen vara far till barnet.

Enligt andra kapitlet i Föräldrabalken (FB) har socialnämnden i den kommunen modern är folkbokförd skyldighet att utreda och fastställa faderskap/föräldraskap för alla barn där föräldrarna inte är gifta.

Om föräldrarna är ogifta, sammanboende samt övertygade om att barnet är deras gemensamma sker en enklare utredning på Familjerätten. Föräldrarna kan välja om de vill komma och skriva under handlingarna före eller efter barnets födelse, dock tidigast i vecka 22. Om föräldrarna är gifta blir maken, enligt lag, far till barnet och föräldrarna får gemensam vårdnad.

I samkönade relationer ska föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse, även om föräldrarna är gifta.

Genom fastställande av faderskap/föräldraskap blir barnet juridiskt knutet till sin far/ andra förälder, får rätten att bära hens efternamn samt arvsrätt. Är den som fött barnet ogift, blir den ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om sitt barn.

Enligt andra kapitlet i Föräldrabalken (FB) har socialnämnden i den kommunen modern är folkbokförd skyldighet att utreda och fastställa faderskap för alla barn där föräldrarna inte är gifta.

Utvidgad utredning

När föräldrarna ej är sammanboende eller det finns tveksamheter kring faderskapet/föräldraskapet (gäller även gifta föräldrar) görs en utvidgad utredning. I den händelse faderskapet/föräldraskapet ifrågasätts av någon kan ett DNA-test göras. Då genomförs en utredning för att få fram vilka som kan vara tänkbara föräldrar till barnet. Handläggaren genomför provtagning genom så kallat munskrap. Provet skickas till medicinalverket.

Ytterligare information om faderskap

Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00