Skip to content
Sök

Vilket stöd kan man få?

Om du inte kan klara av de vardagliga sysslorna själv och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp hos kommunens handläggare.

Du som är funktionshindrad och under 65 år kan ha rätt till personlig assistans. Våra insatser är behovsprövade. Det innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.

Verksamheten regleras utifrån följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL) reglerar medborgarnas rättighet till stöd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson och plats i särskilt boende.
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med omfattande funktionshinder att leva som andra. Kontaktperson, ledsagarservice, avlastning, korttidsvistelse, personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är några av de insatser man kan begära enligt LSS.
Bild av Karin Bergdahl

Karin Bergdahl

Områdeschef - Stöd och omsorg

Karin har det övergripande ansvaret särskilda boenden för funktionsnedsatta, personliga assistenter, psykiatri och dagverksamhet. Insatser inom LSS-området.  

Telefon: 0923-658 02
Mobil: 076-104 88 08
Bild av Marianne Strömbäck

Marianne Strömbäck

Områdeschef - Äldreomsorg

Marianne har ansvarar för hemtjänst till personer över 65 år.  

Telefon: 0923-654 66
Mobil: 076-104 88 15
Bild av Malin Drugge

Malin Drugge

Områdeschef – Äldreomsorg

Malin är områdeschef för särskilt boende inom äldreomsorgen.  

Telefon: 0923-659 62
Mobil: 073-038 08 32