Skip to content
Sök

Vilket stöd kan man få?

Om du inte kan klara av de vardagliga sysslorna själv och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp hos kommunens handläggare.

Du som är funktionshindrad och under 65 år kan ha rätt till personlig assistans. Våra insatser är behovsprövade. Det innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.

Verksamheten regleras utifrån följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL) reglerar medborgarnas rättighet till stöd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson och plats i särskilt boende.
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med omfattande funktionshinder att leva som andra. Kontaktperson, ledsagarservice, avlastning, korttidsvistelse, personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är några av de insatser man kan begära enligt LSS.
Bild av

Områdeschef - Stöd och omsorg

Telefon: 0923-650 00
Bild av

Områdeschef - Äldreomsorg

Områdeschef, ordinärt boende.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av

Områdeschef – Äldreomsorg

Områdeschef, särskilt boende.  

Telefon: 0923-650 00