I ordinärt boende kan man beviljas personlig assistans, ledsagning, avlösarservice i hemmet och hemtjänst. Verksamheten riktar sig till funktionsnedsatta och äldre.

Våra insatser är behovsprövade. Det innebär att kommunens handläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses. 

Verksamheten regleras utifrån följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL) reglerar medborgarnas rättighet till stöd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson, boende. Om funktionsnedsättningen är mycket begränsande kan du ha rätt till mer omfattande insatser. Då kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra. Kontaktperson, ledsagarservice, avlastning, korttidsvistelse, personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är några av de insatser man kan ansöka om enligt LSS.