Skip to content
Sök

Vill du hjälpa en medmänniska?

God man – något för dig? Vill du hjälpa en medmänniska? Att vara god man är ett ideellt uppdrag. Som god man hjälper du personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, dementa eller andra med liknande hjälpbehov att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

Uppdraget innebär exempelvis att betala räkningar, söka bidrag och ha kontakter med olika myndigheter, banker med mer. Vissa människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta dagliga rutiner. Att en person i vår egen familj eller bekantskapskrets plötsligt behöver hjälp kan bero på sjukdom, psykisk störning, funktionstillstånd eller liknande förhållanden.

När behövs en god man?

De olika sociala skyddsnäten klarar ofta av själva omvårdnaden, men de bitar av livet som rör ekonomi och att bevaka sin rätt blir ofta eftersatta. Många får hjälp av anhöriga men det är inte alltid de räcker till, och ibland är det rent av olämpligt att anhöriga har hand om den sjukes ekonomi. Då kan det bli aktuellt att förordna en god man för den sjuke!

Vad gör en god man?

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor men även med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt. Arbetets omfattningen varierar beroende på den sjukes situation, men i de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att den sjuke har fickpengar tillgängliga om denne bor på till exempel servicehus och att se till att den sjuke har tillräckligt med kläder med mer för sina behov.

Vem utses till god man?

Bland våra godemän har vi personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden till de personer de ska hjälpa. Valet av god man styrs av vad den sjuke kan ha önskat, vilket behov som föreligger i det enskilda fallet och vilka presumtiva gode män som vi känner till vid det aktuella tillfället.

Vem behöver god man?

Vi har personer i alla åldrar från mycket små barn till gamla som vistas på våra servicehus och sjukhem. Vi har allt fler intellektuellt funktionsnedsatta personer och personer som efter olyckor till exempel bor i så kallat eget boende. De flesta personer som har god man är dock äldre och inte så sällan mer eller mindre dementa och de bor på något serviceboende.

Vill du bli god man?

Känner du att du vill ställa upp och hjälpa någon som behöver det? Uppdraget kräver ett personligt och socialt engagemang och att du kan sätta av tid för den sjuke. Arvode utgår enligt riktlinjer och bestäms av överförmyndaren, utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Hör av dig till överförmyndaren om du vill pröva på att hjälpa en annan person!

Bild av Lena Sjöberg (s)

Lena Sjöberg (s)

Överförmyndare

Telefontid måndag till fredag klockan 9.00–11.00. Endast bokade besök.  

Telefon: 0923-650 74
Mobil: 072-503 49 60
Bild av Ralf Bäckström (s)

Ralf Bäckström (s)

Ersättare

Telefon: 0923-650 74