God man – något för dig? Vill du hjälpa en medmänniska? Att vara god man är ett ideellt uppdrag. Som god man hjälper du personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, dementa eller andra med liknande hjälpbehov att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

Uppdraget innebär till exempel att betala räkningar, söka bidrag och ha kontakter med olika myndigheter, banker med mer. Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för dig och mig att klara av själva. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, funktionstillstånd eller liknande förhållanden att en person i vår egen familj eller bekantskapskrets plötsligt behöver hjälp.

När det gäller omvårdnaden så klaras den ofta av de olika sociala skyddsnäten men de bitar av livet som rör skötseln av ekonomin och att bevaka sin rätt blir inte så sällan eftersatta. Många får naturligtvis hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid som deras möjligheter räcker till och ibland är det till och med olämpligt att anhöriga har hand om den sjukes ekonomi. Den fråga som då blir aktuell är om det bör förordnas en god man för den sjuke?

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor men även med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt. Omfattningen av arbetet varierar naturligtvis beroende på den sjukes situation men i de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att det finns fickpengar tillgängliga om den sjuke bor på till exempel servicehus och att se till att den sjuke har tillräckligt med kläder m m för sina behov.

Vem förordnas som god man? Bland våra godemän har vi personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden till de personer de ska hjälpa. Valet av god man styrs av vad den sjuke kan ha önskat, vilket behov som föreligger i det enskilda fallet och vilka presumtiva gode män som vi känner till vid det aktuella tillfället.

Vem behöver god man? Vi har personer i alla åldrar från mycket små barn till gamla som vistas på våra servicehus och sjukhem. Vi har alltfler utvecklingsstörda personer och personer som efter olyckor till exempel bor i så kallat eget boende. De flesta personer som har god man är dock äldre och inte så sällan mer eller mindre dementa och de bor på något serviceboende.

Känner du att du skulle vilja ställa upp och hjälpa någon som behöver din hjälp? Du kanske undrar om Du kan ta på dig uppdraget att vara god man? Det krävs ett personligt och socialt engagemang av dig som god man och att du kan sätta av en del tid för uppdraget. Arvode utgår enligt riktlinjer. Arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Om Du känner att du vill pröva på att hjälpa en annan person, hör av dig till överförmyndaren så berättar jag mer om att vara god man.