Om du på grund av din funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.

Daglig verksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), och enligt SoL (Socialtjänstlagen).
Du som har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om insatsen daglig verksamhet om du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS, det gäller till exempel. personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada som medfört begåvningshandikapp. Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS så kan du ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället.

Jobb- och utvecklingscenter

Socialförvaltningen samarbetar med Jobb- och Utvecklingscenter (JUC) för daglig verksamhet/sysselsättning. JUC är en verksamhet under kommunledningskontoret.

Lego

Lego är en lagstadgad verksamhet för funktionshindrade, en insats enligt LSS. Verksamheten är uppdelad i olika arbetsträningsmöjligheter med varierande monterings och paketeringsjobb till ett flertal företag.
Målsättningen med verksamheten är att erbjuda så många funktionshindrade arbetstagare som möjligt arbetsträning/arbete på öppna arbetsmarknaden.

Dagcenter

Verksamheten på Dagcenter består av sysselsättning, sinnesstimulering och träning.
Dagcenter har även till uppgift att främja och fördjupa kontakten med samhället.
Viktiga inslag i Dagcenters verksamhet är kommunikation, ADL-träning, social träning, fysiska aktiviteter och sinnesträning. Den enskilde ska genom aktiviteterna ges ett rikt liv utifrån sina förutsättningar. Att få träna på att klara vardagssituationer, kommunicera, känna sig uppskattad och bygga upp självförtroendet.

Draget

Verksamheten vänder sig till ungdomar från 19 år och uppåt, som lever med en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Syftet i första hand är att skapa en meningsfull och strukturerad vardag, med arbetsuppgifter så som snickeri, måleri, biltvätt och kontorsjobb. Arbetstider och - uppgifter anpassas individuellt. Under vistelsen på ”Draget”, som kan variera i tid från några månader upp till drygt ett år, ska deltagarna förberedas för arbetsmarknad, praktik eller studier. Förutom känslan av att ha ett jobb och något meningsfullt att göra på dagarna är friskvård en viktig del i välbefinnande, så på Draget är det förutom det dagliga arbetet schemalagd träning två gånger i veckan.

Antagning till Draget

En gång varje månad möts en antagningsgrupp där representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kalix kommun och Norrbottens läns landsting via närpsykiatrin deltar. Under dessa möten aktualiseras nya deltagare via sina kontaktpersoner hos de olika aktörerna.
Antagning till ”Draget” kan också ske via egenanmälan.