Skip to content
Sök

LSS, stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service, som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. Stödet ska ges så att den enskilde har största möjliga inflytande.

I LSS beskrivs det vilka personer som omfattas av lagen. För att vara berättigad insatser via LSS måste du ingå i en av de så kallade personkretsarna:

Personkrets 1

Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd ingår i personkrets 1.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom ingår i personkrets 2.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service ingår i personkrets 3.

Efter att personkretstillhörighet har fastställts utreder handläggare behovet av och rätten till den sökta insatsen.

LSS innehåller tio olika hjälpinsatser, vilka listas nedan

Rådgivning och annat personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd som regionen svarar för innebär rätt till kvalificerat expertstöd av personer, som förutom sin yrkeskunskap, har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Rådgivning och annat personligt stöd kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Insatserna ska vara ett komplement till och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Personlig assistans

Personlig assistans kan ges till personer under 65 år som har stora och varaktiga funktionshinder och som dagligen har ett omfattande behov av stöd för att klara sina grundläggande behov. Det handlar om att sköta sin personliga hygien, inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Dessutom ska den hjälp som den sökande är i behov av vara av en viss personlig karaktär. Behovet av hjälp ska vara av sådan karaktär att det inte rör sig om en insats som likväl kan utföras genom kommunal hemtjänst.

Ledsagarservice

Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med till exempel till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen ska anpassas till den enskildes behov. Den som har personlig assistent har inte rätt till ledsagare.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som i form av en icke professionell vänskapsrelation som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice menas att en person utanför familjen tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på annat sätt, till exempel lägervistelse.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom från 13 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under loven. Det förutsätter dock att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem eller i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionshinder.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Bostaden kan utformas på olika sätt och vanligtvis är bostaden fullvärdigt utrustad. Insatsen kan erhållas i form av gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad som kan kombineras med olika former av stöd. I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet om de tillhör lagens personkrets 1 eller 2.

Beslut enligt LSS kan överklagas till Förvaltningsrätten. Om du får avslag på din begäran kan du som regel överklaga. Detta skall ske skriftligen till Förvaltningsrätten.

När du beviljats insatser enligt LSS, ska du erbjudas att få en individuell plan.
Planen ska göras tillsammans med dig och biståndshandläggaren och andra som du tycker ska vara med. En individuell plan kan vara till god hjälp för att planera vad du vill arbeta med, var du vill bo, vad du vill göra på din fritid och vad du behöver hjälp med i framtiden.

Insatser enligt LSS som ges av personal är avgiftsfria. Du som bor i bostad med särskild service svarar dock för dina personliga omkostnader till exempel hyra och mat. Om personen är under 18 år är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader.

I samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter betalar den enskilde sina egna utgifter samt för ledsagare, men inte för utlägg som medföljande personal har. Kostnader för resor och kost i samband med insats enligt LSS ingår inte i insatsen.

Hur begär jag?

För att din rätt till insats ska utredas måste du begära om insatsen själv eller genom ett juridiskt ombud, exempelvis legal företrädare eller annan med person med fullmakt. Begäran gör du hos biståndshandläggare i Kalix kommun. Begäran om personlig assistans kan du även göra direkt hos försäkringskassan.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)