Röstsökning via Cloudo

Hjälp i hemmet

Om du inte kan klara av de vardagliga sysslorna själv och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp hos kommunens handläggare. Du som är funktionshindrad och under 65 år kan ha rätt till personlig assistans.

Ordinärt boende

Ordinärt boende innebär att verkställa personlig assistans, ledsagning, avlösarservice i hemmet och hemtjänst. Verksamheten riktar sig till funktionshindrade och äldre.

Våra insatser är behovsprövade. Det innebär att kommunens handläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses. 

Verksamheten regleras utifrån följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL) reglerar medborgarnas rättighet till stöd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson, boende. Om funktionshindret är omfattande kan du ha rätt till mer omfattande insatser. Då kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med omfattande funktionshinder att leva som andra. Kontaktperson, ledsagarservice, avlastning, korttidsvistelse, personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är några av de insatser man kan ansöka om enligt LSS.

Hemtjänst

Efter din ansökan görs ett hembesök där biståndshandläggaren tar reda på varför du söker hjälp, vilka sysslor du klarar av och inte klarar av, hur ditt sociala nätverk ser ut och i vilken utsträckning närstående/anhöriga kan hjälpa till.

Utifrån din ansökan och hembesöket beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka  insatser du kan beviljas enligt Socialtjänstlagen.

Personlig assistans

Personlig assistans kan ges till personer som har funktionshinder och som dagligen har ett behov av stöd för att klara sina grundläggande behov.

Det handlar om att sköta sin personliga hygien, toalettbesök, av- och påklädning, att äta samt att kommunicera med andra.

Vid förändrat behov

Om du får ett förändrat hjälpbehov, ta kontakt med respektive enhetschef eller biståndshandläggare så görs en uppföljning. Ring växeln så kan de hjälpa dig tillrätta. Du kan även be vår hemtjänstpersonal att kontakta enhetschef eller biståndsenheten.