Skip to content
Sök

Hjälp i hemmet

Om du inte kan klara av de vardagliga sysslorna själv och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp hos kommunens handläggare. Du som är funktionshindrad och under 65 år kan ha rätt till personlig assistans.

Våra insatser är behovsprövade. Det innebär att kommunens handläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.

Verksamheten regleras utifrån följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL) reglerar medborgarnas rättighet till stöd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson och plats i särskilt boende.
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med omfattande funktionshinder att leva som andra. Kontaktperson, ledsagarservice, avlastning, korttidsvistelse, personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är några av de insatser man kan begära enligt LSS.

Hemtjänst

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp. Ansökan gör du hos biståndshandläggare. Utifrån din ansökan utreder och beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka insatser du kan beviljas. Det du får hjälp med ska utformas på ett sådant sätt som samtidigt tränar och stärker dig i dina förmågor och öka möjligheten till ett så självständigt liv som möjligt.

Hur ansöker jag?

En ansökan kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30-09.30

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vid förändrat behov

Om du får ett förändrat hjälpbehov, ta kontakt med respektive enhetschef eller biståndshandläggare så görs en uppföljning. Ring växeln så kan de hjälpa dig tillrätta. Du kan även be vår hemtjänstpersonal att kontakta enhetschef eller biståndsenheten.

Våra områdeschefer

Bild av

Områdeschef - Äldreomsorg

Områdeschef, ordinärt boende.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av

Områdeschef - Stöd och omsorg

Telefon: 0923-650 00
Bild av

Områdeschef – Äldreomsorg

Områdeschef, särskilt boende.  

Telefon: 0923-650 00