Stödet kan sökas enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS-handläggare utreder och fattar beslut om vilket individuellt stöd den enskilde har rätt till.

Över tjugo timmar kan ge assistansersättning

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.

Läs mer om assistansersättningen på Försäkringskassans webb.


Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Personlig assistans enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan ges till personer som har funktionshinder av kortare varaktighet och omfattning och som inte omfattas av assistans enligt Lagen om Stöd och Service (LSS).

Stöd enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)

Personlig assistans kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder och som dagligen har ett omfattande behov av stöd för att klara sina grundläggande behov.

Det handlar om att sköta sin personliga hygien, toalettbesök, av- och påklädning, att äta och dricka samt att kommunicera med andra.