Skip to content
Sök

Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. När en person avlider är det vissa saker som måste göras och det kan vara svårt att veta var man ska börja. På den här sidan hittar du information om de olika alternativ som finns när en närstående har gått bort.

Vad är en bouppteckning? Vad skiljer en bouppteckning från en dödsboanmälan? Detta är exempel på frågor som ni kan få svar på här.
Vi börjar med att definiera orden som olika myndigheterna använder när en person gått bort:

Dödsbo
Dödsbo är den avlidnes tillgångar och skulder.
Dödsbodelägare
Dödsbodelägare är den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsbo.
Bouppteckning
En förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder.
Dödsboanmälan
En förenklad form av bouppteckning.

Bouppteckning

När en person har avlidit säger huvudregeln att de som ingår i dödsboet ska göra en bouppteckning. En bouppteckning är en skriftlig handling där dödsboet sammanställt den avlidnes tillgångar och skulder.
Ni kan även anlita professionell hjälp med bouppteckningen, exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå.
En bouppteckning ska normalt göras inom tre månader efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket för registrering senast en månad efter bouppteckningen är gjord.
En bouppteckning ska innehålla:

 • själva bouppteckningen i original
 • en kopia av bouppteckningen där en sida är bestyrkt, till exempel första eller sista sidan (Skatteverket behåller och arkiverar kopian)
 • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis (till bouppteckningsförrättningen), arvsavstående och liknande
 • fullmakt i original (om det finns en fullmakt)

Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets hemsida.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som kommunen kan hjälpa dig att upprätta. En dödsboanmälan kan upprättas om det inte finns några tillgångar i dödsboet eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen eller andra kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet. Vid en ansökan om dödsboanmälan genomförs ett obligatoriskt hembesök för värdering av bohag.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, eller att det finns tillgångar som täcker begravningskostnaderna ska en bouppteckning göras. En bouppteckning bör även göras i fall när mer omfattande efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs.

Viktigt att tänka på

Om en dödsboanmälan ska göras är det några saker som är viktiga att tänka på:

 • Boet ska vara orört och ej avvecklat
 • Inga räkningar ska betalas
 • Inga pengar får röras innan dödsboanmälan är klar
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna.
 • Finns det inte tillgångar till begravningen kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Den som företräder dödsboet bör omgående kontakta aktuella fordringsägare och meddela att dödsfallet inträffat. Autogirobetalningar ska stoppas så snart det går. Hyreskontrakt ska sägas upp. Först när dödsboanmälan/bouppteckning har upprättats, kan fordringsägarna få ett slutligt besked om dödsboets möjligheter att betala kvarvarande skulder. Om tillgångar saknas för betalning av de skulder som återstår, finns möjlighet att få dessa avskrivna. Efterlevande dödsbodelägare övertar inte dödsboets skulder.

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand avsättas för betalning av begravningskostnaderna. Det kan finnas försäkringar i dödsboet som innefattar begravningshjälp, till exempel tjänstegrupplivförsäkringar (TGL). Den avlidnes senaste arbetsplats kan ge upplysning om sådan försäkring. En avliden kan ha tecknat begravningsförsäkring genom medlemskap i pensionärsorganisation. Det kan även finnas privata pensionsförsäkringar. Om tillgångarna i dödsboet endast täcker begravningskostnaden ska betalning av denna kostnad prioriteras. Inga andra räkningar ska betalas med dödsboets tillgångar.

Genom att jämföra erbjudanden från olika begravningsbyråer innan beställning görs, kan man få en uppfattning av tjänster och priser. Detta är speciellt viktigt om tillgångar saknas i dödsboet eller inte beräknas kunna täcka hela begravningskostnaden.

Ansökan

För att ansöka om en dödsboanmälan tar du kontakt med socialtjänstens ekonomigrupp (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan).

Följande handlingar behövs vid ansökningstillfället:

 • Släktintyg (beställs från Skatteverket)
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt)
 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skatteverket)
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, i, marknadsvärdet
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, exempelvis vårdkostnader och hyra
 • Offert eller räkning på begravningskostnad
 • Offert eller räkning på gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuellt fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka
 • Hade den döde en andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

Begravningskostnad

Om det inte finns nog med tillgångar i dödsboet för att täcka begravningskostnader kan förvaltare av dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till hela eller del av begravningskostnaden, dock ett halvt prisbasbelopp.

Dessa ärenden handläggs av socialtjänstens ekonomigrupp och det är viktigt att ni tar kontakt med dem innan kontakt med begravningsbyrå tas. Detta är viktigt eftersom att alla tillgångar och eventuell skatteåterbäring som finns i dödsboet avräknas vid ansökan om begravningskostnader.

Ekonomiskt bistånd beviljas ej för transport och begravning utomlands.

Betala inga räkningar innan dödsboanmälan är gjord! Detta för att alla tillgångar som finns i dödsboet ska i först hand gå till begravningskostnaden (läs mer under dödsboanmälan).

Ytterligare information

Om du inte hittar den information du söker här på Kalix kommuns hemsida, kan du säkert finna det på dessa externa sidor.

Bild av Handläggare försörjningsstöd

Handläggare försörjningsstöd

Socialsekreterare

Arbetar med ansökningar om ekonomiskt bistånd.  

Telefon: 0923-650 00