Skip to content
Sök

Ensamkommande barn

Lagen omfattar alla barn, utländska eller statslösa, som är under 18 år och som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe, oavsett anledningen till inresan.

  • Barnet kan ha kommit till Sverige för att söka asyl
  • Det kan ha kommit på grund av anknytning, det vill säga att det finns en nära släkting i landet.
  • Annan anledning.

God man ska i alla dessa fall förordnas. Undantag finns givetvis då det är uppenbart obehövligt, exempelvis då en utbytesstudent kommer till Sverige och då föräldrarna i hemlandet medverkat till resan.

Om barnet fått uppehållstillstånd?

Lagen är inte gällande då barnet fått uppehållstillstånd. Det betyder också att ett barn som redan har ett uppehållstillstånd när det kommer till Sverige inte omfattas av denna lag och ska därför inte få en god man.

Vem kan ansöka om god man?

Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas (=uppehåller sig) kan ansöka hos överförmyndaren om god man. Överförmyndaren är skyldig att på eget initiativ ta upp frågan om förordnande av god man.

När upphör godmanskapet?

Ett godmanskap enligt den nu gällande lagen ska betraktas som en tillfällig lösning under barnets första tid i Sverige.

Uppdraget som god man ska avslutas när barnet

  • fyller 18 år
  • vårdnadshavare kommit till Sverige
  • lämnar Sverige
  • fått Permanent Uppehållstillstånd (PUT) och tingsrätten förordnat särskild vårdnadshavare

Vad ingår i godemannens uppdrag?

God man ska i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter. God man kan sägas vara ”spindeln i nätet” kring barnet och se till att allt fungerar som det ska. Det åligger inte på gode mannen att fysiskt sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, inte heller har den gode mannen försörjningsskyldighet mot barnet.

Barnets boende

När barnet anvisas till Kalix placeras han/hon i gruppbostaden för ensamkommande barn. På boendet finns personal som svarar för den dagliga omsorgen av ungdomarna vilket bland annat innefattar mat, städning, tvätt, ordningsregler, hjälp med läxläsning, fritidsaktiviteter med mer.

Arvode

God man har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit rimligt för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet.

Behörig överförmyndare

Behörig överförmyndare är överförmyndaren i den kommunen där barnet vistas (där barnet uppehåller sig).