Skip to content
Sök

Ensamkommande barn

Lagen omfattar alla barn, utländska eller statslösa, som är under 18 år och som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe, oavsett anledningen till inresan.

  • Barnet kan ha kommit till Sverige för att söka asyl
  • Det kan ha kommit på grund av anknytning, det vill säga att det finns en nära släkting i landet.
  • Annan anledning.

God man ska i alla dessa fall förordnas. Undantag finns givetvis då det är uppenbart obehövligt, exempelvis då en utbytesstudent kommer till Sverige och då föräldrarna i hemlandet medverkat till resan.

Om barnet fått uppehållstillstånd?

Lagen är inte gällande då barnet fått uppehållstillstånd. Det betyder också att ett barn som redan har ett uppehållstillstånd när det kommer till Sverige inte omfattas av denna lag och ska därför inte få en god man.

Vem kan ansöka om god man?

Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas (=uppehåller sig) kan ansöka hos överförmyndaren om god man. Överförmyndaren är skyldig att på eget initiativ ta upp frågan om förordnande av god man.

När upphör godmanskapet?

Ett godmanskap enligt den nu gällande lagen ska betraktas som en tillfällig lösning under barnets första tid i Sverige.

Uppdraget som god man ska avslutas när barnet

  • fyller 18 år
  • vårdnadshavare kommit till Sverige
  • lämnar Sverige
  • fått Permanent Uppehållstillstånd (PUT) och tingsrätten förordnat särskild vårdnadshavare

Vad ingår i godemannens uppdrag?

God man ska i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter. God man kan sägas vara ”spindeln i nätet” kring barnet och se till att allt fungerar som det ska. Det åligger inte på gode mannen att fysiskt sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, inte heller har den gode mannen försörjningsskyldighet mot barnet.

Arvode

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av oss. Vi beslutar både om arvodets och kostnadsersättningens storlek och vem som ska betala. Det sker efter att vi granskat klart din redovisning. När vi avgör arvodets storlek utgår vi från ditt uppdrags omfattning och innehållet i årsräkningen och din redogörelse.

Vi följer i huvudsak Sveriges kommuner och regioners riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. De består av olika arvodesnivåer för ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp.

Du får som ställföreträdare aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Arvodet betalas som huvudregel av huvudmannen

En förutsättning för att huvudmannen ska betala ditt arvode är att hans eller hennes tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att inkomsten före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall betalar kommunen arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet. Kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. 

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet 

Du ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera dessa i en förenklad arbetsgivardeklaration inom en månad från det att arvodet togs ut. Väntar du för länge med att deklarera finns det risk att det inbetalade beloppet återbetalas som skatteåterbäring eftersom Skatteverket inte har uppgifter om vad pengarna avser. Se mer information om hålltiderna på Skatteverkets hemsida.

Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska du betala från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kr per år. Kontakta Skatteverket för mer information.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om din huvudman har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland var svårt att få ut sitt arvode. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller har skuldsanering. I andra fall kan det bero på att huvudmannen har större utgifter än hans eller hennes ekonomi medger.

Om huvudmannens dödsbo ska betala arvodet

När vi har granskat klart din sluträkning kontrollerar vi vem som ska betala arvodet. Om din huvudmans dödsbo ska betala arvodet får det en kopia av arvodesbeslutet tillsammans med ett följebrev med kontaktuppgifter till dig.

Ni får komma överens om datum och konto för utbetalning av ditt arvode.

Om du vill skicka en kopia av ditt arvodesbeslut till huvudmannens dödsbo för utbetalning ska du inte skriva någon information på själva beslutet. Sådana uppgifter kan missförstås som att de kommer från oss.

Behörig överförmyndare

Behörig överförmyndare är överförmyndaren i den kommunen där barnet vistas (där barnet uppehåller sig).

 

Du når Överförmydaren på telefon: 0923-650 74

Mail: overformyndaren@kalix.se

Telefontid till Överförmyndaren är, måndag till fredag, 09-11:00

Endast bokade besök