Skip to content
Sök

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Socialförvaltningens avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende, gäller från och med 2024-01-01.

Hembesök av distriktssköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut: 309 kronor per besök.
Sjukvårdande behandling av distriktssköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut: 309 kronor per besök.
Avgift för hemsjukvård: 616 kronor per månad.
Medicinsk fotvård: 309 kronor per tillfälle.
Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling: 309 kronor.

Avgiftsbefrielse

Ingen avgift tas ut för

 • Hembesök på initiativ av kommunens egen distriktssköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök).
 • Patient som är psykiskt funktionshindrad på grund av psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.
 • Injektion av psykofarmaka.
 • Barn och ungdomar under 20 år (18 och 19 år) vid besök under icke jourtid (måndag-fredag klockan 08.00-17.00) i öppen hälso- och sjukvård.
 • Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet.
 • Patienter med psykisk störning och missbruk - så kallad dubbeldiagnos - som behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.

Avgifter för hjälpmedel

Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut vid första hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut samtidigt tas avgift endast ut för ett hembesök. Patienter i öppenvård som har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar ingen besöksavgift för första besök för utprovning av nytt hjälpmedel.

Egenavgift

Egenavgift tas ut för vissa hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.
Följande avgifter gäller;

Ortoser av standardtyp

Kostnad 0-195 kronor. Egenavgift 0 kronor.
Kostnad 196-329 kronor. Egenavgift 196 kronor.
Kostnad 330 kronor och uppåt. Egenavgift 330 kronor.
Maximal avgift per år 984 kronor.
Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar under 20 år.

Hjälpmedel 

 • Stödkäpp respektive armbågskrycka inklusive doppsko och isdubb. Egenavgift 133 kronor per styck.
 • Doppskor (när de köps separat). Egenavgift 22 kronor per styck.
 • Isdubbar (när de köps separat). Egenavgift 79 kronor kronor per styck.
  Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel betalar endast för första hjälpmedlet – därefter är det gratis.

 • Hygienhjälpmedel utan hjul. Egenavgift 393 kronor per styck.
  Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår i denna grupp. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård.

 • Rollator. Egenavgift 393 kronor per styck.
  Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas efter avslutat lån.

 • TENS-apparat (stimulator för smärtlindring). Egenavgift 1 310 kronor per styck.
  Patient som har ett kortvarigt behov får låna apparat kostnadsfritt under högst tre månader. Patient som har ett långvarigt behov, betalar egenavgift efter tre månaders lån, sådan apparat ska sedan inte återlämnas. Servicekostnad bekostas av patienten.

 • Daisyspelare. Egenavgift 655 kronor per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år.

 • Avgift för transport av återlämnat hjälpmedel till hjälpmedelscentralen.
  246 kronor/tillfälle.

 • Madrasser till förskrivna sängar
  Standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen. Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan - om de till exempel saknar anhöriga - i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng. Egenavgift motsvarande inköpskostnad för standardmadrass. 
  Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. Egenavgift motsvarande kommunens inköpskostnad för standardmadrass.

 • Förbrukningsartiklar vid urininkontinens. Egenavgift 224 kronor per tolvmånadersperiod. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år.
  Avgiften ingår i kommunens maxtaxa.

Hjälpmedel som den enskilde får bekosta i sin helhet
Alla hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska anskaffas och bekostas av den enskilde.

Högsta avgift

För kommunerna begränsas avgiftsuttaget för besöksavgift och egenavgift gällande förbrukningsartiklar vid urininkontinens i enlighet med bestämmelserna i maxtaxan enligt SoL kap 8:4-8 §§.

Högsta avgift för vård, omsorg och service är 2 575 kronor i 2024-års prisnivå.
Avgifterna räknas upp årligen med den procentuella ökningen av det fastställda prisbasbeloppet. Egenavgift för övriga hjälpmedel omfattas inte av maxtaxan.
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel i kommunens beslutade avgift för omvårdnad.