Skip to content
Sök

Gruppboende/servicebostad

När ditt behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses genom insatser i det egna hemmet, finns möjlighet att söka insatsen bostad med särskild service enligt LSS.

Det är en insats som tillförsäkrar personer med omfattande funktionsnedsättning möjligheten att leva som andra - att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. Det finns olika former av bostad med särskild service för funktionsnedsatta, gruppbostad och servicebostad. Det är den enskildes behov av stöd och hjälp som bestämmer valet av bostadsform och hur stödet i bostaden utformas.

Exteriör

Gruppbostad

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden finns ett mindre antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, så kallade gemensamhetslokaler. Den som bor i en gruppbostad har en egen lägenhet och det finns fast bemanning i gruppbostaden med tillgång till personal dygnet runt. Gemensamhetslokalerna ger möjlighet till samvaro och aktiviteter för de boende men fungerar också som samlingsplats för personalen. I Kalix kommun finns sex gruppboenden som drivs av Kalix Kommun.

Servicebostad

Med servicebostäder avses enskilda lägenheter som har gemensam service i form av tillgång till en baslägenhet med en fast personalbemanning hela dygnet eller del av dygnet. Serviceboende kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. Man sköter sitt eget hushåll med stöd från personalen. Stöd och service finns att få dygnet runt. I baslägenheten finns också personalens kontor och det är hit man vänder sig som boende eller anhörig. I Kalix kommun finns två serviceboenden som drivs i kommunens regi.