Töre skola, fotograf Oliver Åström
Töre skola, fotograf Oliver Åström

Kalix kommun har upprättat ett förslag till Töre utvecklingsplan, fördjupad översiktsplan (FÖP).

Kalix kommun har upprättat ett förslag till utvecklingsplan, fördjupad översiktsplan (FÖP). Utvecklingsplanen bygger på ett flertal dialogmöten som hållits med invånare, föreningar, skolelever, företagare och övriga intressenter. Utvecklingsplanens övergripande syfte är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för Töres utveckling. Samråd har genomförts under tiden 23 december 2019 - 3 februari 2020.

GRANSKNING

Planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse finns tillgängligt för granskning under tiden från och med 25 juni 2020 till och med 25 augusti 2020 på:

  • Kommunens hemsida, se planhandlingar nedan eller klicka på länken: Töre utvecklingsplan
  • Kommunförvaltningen, Bygg- och miljöavdelningen

Kommunen ska anslå kungörelsen på kommunens anslagstavla och har infört den i ortstidningen 24 juni 2020.

Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligen via e-post; planer@kalix.se , eller till Kalix kommun, Bygg- och miljöavdelning, senast 25 augusti 2020.

Vid frågor om planförslaget, ring samhällsplanerare Sandra Nilsson, telefon 0923-650 56.


Samhällsbyggnadsnämnden