Skip to content
Sök

Luften utomhus

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att kontrollera sin luftkvalitet och att varje år rapportera resultatet till Naturvårdsverket, som i sin tur rapporterar vidare till EU. Här hittar du kommunens kartläggning av luftkvaliteten, samt information om vanliga luftföroreningar.

Minimikravet för kommunernas kontroll av luftkvaliteten är att redovisa en objektiv skattning, Skattningen bygger på en tidigare mätning eller en inledande kartläggning av luftkvaliteten i kommunen.

Kalix kommun har mellan 2015 och cirka 2022 gjort en skattning av luftkvaliteten, utifrån en beräkning av halterna kväveoxider och mikropartiklar, PM 10, som gjordes av Länsstyrelsen 2015.

Inledande kartläggning av luftkvaliteten

Under 2018 och 2019 tog EU fram nya direktiv för vad som ska kontrolleras och rapporteras. Bland annat ska fler olika ämnen än tidigare rapporteras in. Kalix kommun måste därför kartlägga fler ämnen än de som finns i rapporten från 2015.

Under 2021-2022 kommer kommunen därför att göra en inledande kartläggning av luftkvaliteten. Vid en sån kartläggning samlas olika data in, till exempel väderförhållanden, klimat, eventuella riskområden såsom hög trafik, information om industriers eventuella utsläpp och om luftmätningar som eventuellt gjorts eller görs regelbundet i närområdet.

Ämneshalter i luften skattas

Efter att alla data vägts ihop görs en skattning av hur höga halter av respektive ämnen luften rimligtvis kan innehålla.

Om man vid kartläggning och skattning kommer fram till att det inte finns någon risk att de tröskelvärden som finns framtagna för varje ämne överskrids fortsätter kommunen att rapportera sina skattade värden till Naturvårdsverket.

Om det däremot finns risk att något eller några ämnen riskerar att överskrida tröskelvärdena behöver kommunen kontrollera luftkvaliteten noggrannare, till exempel genom mätningar. Beroende på hur luftkvaliteten i kommunen ser ut kommer man sedan att göra nya skattningar, beräkningar eller mätningar för den rapportering som varje år ska lämnas in till Naturvårdsverket och EU.

Ämnen som ska rapporteras

De ämnen som ska rapporteras till Naturvårdsverket årligen är: Kväveoxider, Svaveloxider, Kolmonoxid, Bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och mikropartiklar, så kallade PM 10 och PM 2,5. Naturvårdsverket ansvarar för rapporteringen från kommunerna och för att rapportera vidare till EU. De data som finns om luftkvalitet, det vill säga även de rapporteringar kommunen gör, lagras hos SMHI som Naturvårdsverket har utsett till datavärd för luftkvalitetsdata.