Skip to content
Sök

Muddring

Muddring är en miljöfarlig verksamhet som innebär en rad förpliktelser, här kan du läsa mer om de lagar och bestämmelser som gäller vid muddring.

Vår skärgård är en unik naturmiljö och har klassats som ett riksintresse för natur- och kulturmiljön. Det är viktigt att dessa värden inte skadas och att möjligheterna till friluftsliv inte försämras genom olämpligt byggande eller olämplig verksamhet i vattnet och i strandzonen.

Hantering av muddermassor

Enligt miljöbalkens bestämmelser är upplägg av muddermassor miljöfarlig verksamhet som ofta är anmälningspliktig och ibland tillståndspliktig. Muddermassor räknas som avfall och får inte dumpas i vattenområde utan dispens från Naturvårdsverket. Du kan alltså inte flytta muddermassor från ett ställe i vattnet till ett annat utan tillstånd.

Anmälan om uppläggning av muddermassor görs hos Länsstyrelsen. För mer information kontakta länsstyrelsen på telefon 010-225 50 00 eller hitta mer information på länsstyrelsens hemsida. För vattenverksamhet och uppläggning av muddermassor krävs ofta att du även ansöker om strandskyddsdispens för de planerade åtgärderna. Strandskyddsdispens söks hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Val av upplagsplats

Det är viktigt att noga tänka igenom och välja så lämplig upplagsplats som möjligt. Speciell försiktighet bör iakttas vid upplägg av finsediment (lera, silt) som kan innehålla stora mängder sulfid. Upplägg av sulfidhaltiga muddermassor kan medföra risk för spridning av surt metallhaltigt vatten. Sulfidjordar är vanligt förekommande längs Norrbottens kustlinje. När sådana jordar grävs upp och kommer i kontakt med luftens syre oxideras sulfiderna, vilket medför att pH sjunker och metaller frigörs. Leran bör täckas över omedelbart med ett rejält lager med matjord som sås in.

Upplägget ska ske så att massorna inte eroderas ut i vattnet vid högt vattenstånd, det vill säga med god marginal ovanför högsta vattenlinjen och även i skydd mot påverkan från islossning. Vidare är det viktigt att eliminera risken för att intilliggande marker/vattendrag nås av eventuella föroreningar från muddermassorna. Uppläggningen bör också utformas så att den så långt som möjligt smälter in i omgivningen och att den naturliga strandlinjen bevaras. 

För vattenverksamhet och uppläggning av muddermassor krävs ofta att du även ansöker om strandskyddsdispens för de planerade åtgärderna. Strandskyddsdispens söks hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Strandskydd

Strandskyddets syfte, omfattning, prövningsplikt och dispensprövning regleras i miljöbalken 7 kap 13-18 §§. Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Övergången mellan land och vatten är betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Den strandnära zonen är också värdefull för bland annat skydd och övervintring.

Bestämmelserna om strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag (generellt 100 meter) och omfattar både land- och vattenområde med dess undervattensmiljö. Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna för bebyggelse eller andra åtgärder, som exempelvis upplägg av muddringsmassor, inom Kalix kommun tas normalt av Samhällsbyggnadsnämnden eller av länsstyrelsen. Dispensrätten är uppdelad mellan kommunen och länsstyrelsen så att Samhällsbyggnadsnämnden prövar dispensärenden inom den inre skärgården och länsstyrelsen inom den yttre.

Eftersom frågor om strandskyddsdispens prövas av Samhällsbyggnadsnämnden kan det vara värdefullt för dig att titta på nämndens sammanträdesplan och vilken sista inlämningsdag som anges för den sammanträdesdag du vill att din ansökan ska behandlas på. För mer information om strandskydd.

Vattenverksamhet

Grävning, muddring, utfyllning, rensning och byggande m m i vattenområde definieras som vattenverksamhet. För vissa vattenverksamheter gäller anmälningsplikt till länsstyrelsen, för övriga krävs i regel tillstånd av miljödomstolen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Kontakta länsstyrelsen på telefon 010-225 50 00 eller hitta mer information på länsstyrelsens hemsida om du planerar verksamhet i vatten. Tänk också på att påbörja anmälnings-/ansökningsprocessen i god tid före du planerar att vidta åtgärden.

För mer information kontakta

Bygg- och miljöavdelningen

Tel 0923-650 00

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se