Skip to content
Sök

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet ska vara vägledande för den strategiska översiktsplanen och påverka bebyggelseutvecklingen inom kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av KF 10 april 2017 och vann laga kraft 16 maj 2017.

Bostadsförsörjningsprogrammet består av tre delar:

  • Styrdokument, innehåller övergripande bostadspolitiska mål samt upprättade riktlinjer för kommunens framtida bostadsbyggande. Riktlinjerna består av konkreta mål och kan användas som ett verktyg för såväl nybyggnation som vid utveckling av det befintliga bostadsbeståndet.
  • Planeringsunderlag Bilaga 1, innehåller demografisk analys, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar i Kalix kommun. Här finns också ett kapitel som redovisar de största utmaningarna för kommunens bostadsförsörjning.
  • Planberedskap Bilaga 2, innehåller kartor med utpekade potentiella bebyggelseområden för flerbostadshus samt småhus.

Läs mer i dokumenten nedan.