Var och en har möjlighet att yttra sig över de detaljplaner som är föremål för samråd eller utställning.

Den som är missnöjd med beslutet att anta planen kan överklaga det under vissa förutsättningar. Personen ska vara sakägare och senast under utställningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Sakägare är fastighetsägare och boende inom planområdet samt fastighetsägare och boende som gränsar till planområdet. Alla sakägare får en underrättelse om samråd eller utställning skickad till sig.

Länsstyrelsen prövar om den som överklagat har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt samt själva sakfrågan. Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen och övriga berörda har fått del av beslutet - såvida ingen överklagar till mark- och miljödomstolen.

Standardblankett för yttrande