Skip to content
Sök

Så här kan du påverka!

Var och en har möjlighet att yttra sig över de detaljplaner som är föremål för samråd eller granskning.

Den som är missnöjd med beslutet att anta planen kan överklaga det under vissa förutsättningar. Personen ska vara sakägare och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Sakägare är fastighetsägare och boende inom planområdet samt fastighetsägare och boende som gränsar till planområdet. Alla sakägare får en underrättelse om samråd eller granskning skickad till sig.

Ett beslut om antagande kan överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Överklagandet måste vara skriftligt och skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalix kommun. Kommunen ska då ta ett beslut om rättidsprövning, vilket innebär att en bedömning görs om överklagandet inkommit under överklagandetiden. Kommunen skickar i så fall vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen prövar om den som överklagat har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt samt själva sakfrågan. Mark- och miljödomstolens beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen och övriga berörda har fått del av beslutet. Innan dessa tre veckor har gått kan mark- och miljödomstolens beslut överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

 

Standardblankett för yttrande