Skip to content
Sök

Hälsoskydd

Ett av Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningens arbetsområden är hälsoskydd. Hälsoskyddsarbete är att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa och miljö.

Vad menas med olägenhet för människors hälsa?

Begreppet olägenhet för människors hälsa har införts i miljöbalken. Definition: "Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Även sådana störningar som kan påverka människors välbefinnande, till exempel lukt och inomhusklimat (temperatur, drag) omfattas. Störningen ska ha anknytning till någon form av användning av fast eller lös egendom. Vid störningar ska man ta hänsyn till personer som är något känsligare än normalt, till exempel allergiker.

 Hälsoskyddsarbete är bland annat tillsyn av :

  • hygienlokaler som till exempel tatuerare, fotvård, akupunktur och solarium
  • offentliga lokaler som undervisningslokaler
  • nomhusmiljö i bostäder, radon, fukt, mögel och buller
  • badvattenkvalitet
  • klagomålsärenden som skällande hundar, förorenande katter, vedeldning, tomgångskörning med mer.

Tillsyn innebär inspektion, provtagning, information och handläggning av ärenden som omfattas av Miljöbalken, Strålskyddslagen samt Smittskyddslagen.

Socialstyrelsen är den centrala myndigheten som ansvarar för hälsoskyddsfrågor.
Strålsäkerhetsmyndigheten är den centrala myndighet som ansvarar för strålskyddsfrågor. Statens folkhälsoinstitut är den centrala myndighet som ansvarar för tobaksfrågor och Smittskyddsinstitutet är den centrala myndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor.

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen:

Tel: 0923-650 00

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se