Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

För att kunna ge den vägledningen bör översiktsplanen bygga på de politiskt bestämda målen för hur kommunen ska utvecklas. I översiktsplanen ska särskilt anges hur kommunen avser tillgodose de redovisade riksintressena enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.