Skip to content
Sök

Översiktsplaner

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur Kalix ska utvecklas på lång sikt. Tydlig och långsiktig samhällsplanering är avgörande för att på ett hållbart sätt använda, utveckla och bevara mark- och vattenområden.

I Översiktsplanen ska det framgå var det bör byggas nya bostäder och nya verksamheter, var det behövs nya vägar och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och klimatförändringar.