Skip to content
Sök

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument som beskriver hur Kalix ska utvecklas på lång sikt. Långsiktig samhällsplanering är avgörande för att på ett hållbart sätt använda, utveckla och bevara mark- och vattenområden.

Översiktsplanering ska vara en kontinuerlig process där översiktsplanen omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen förändras. Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen måste vara aktuell för att kunna fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om lokaliseringar, detaljplaner och bygglov.

I översiktsplanen vägs olika allmänna intressen mot varandra och den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Ny översiktsplan

Kalix kommun arbetar med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Planförslaget är ett långsiktigt och övergripande dokument som sträcker sig till år 2040.

Samrådstiden har förlängts och översiktsplanen är därmed ute på samråd från 26 april 2024 till 1 september 2024.

För mer information angående samrådet, gå till sidan genom att klicka här.